Nederlands 3F

Nederlands 3F

Inleiding

Beste student,

 

Taal is een instrument 

 

Welkom in de digitale leeromgeving waarin je je voorbereidt op het examen Nederlands op niveau 3F.

De taal is een instrument dat we dagelijks hanteren. We spreken of schrijven met als doel de boodschap begrijpelijk over te brengen. In vacatures vragen bedrijven steeds vaker naar een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarom is het vak Nederlands als onderdeel van het ROC-beroepsdiploma opgenomen.

De vooropleidingen van de deelnemers lopen zeer uiteen; van doorstroom vanuit niveau 2 tot een afgeronde studie aan de universiteit. Deze site richt zich op de niveau 4-deelnemer en het is daarom mogelijk dat sommigen van jullie enkele oefeningen moeilijk vinden, terwijl anderen dezelfde oefening als gemakkelijk ervaren. Toch hopen we dat voor iedereen nieuwe en praktische informatie op deze site te vinden is.

Via de tabs kom je bij beoordelingsformulieren, taaltoetsen, theorie, oefeningen, opdrachten en voorbeeldexamens. Hiermee kun je je voorbereiden op de examens. Naast de digitale zelfstudie is het ook mogelijk om workshops te volgen. Onder de tab 'Organisatie' vind je hierover meer informatie.

Deze site is opgebouwd voor technici. Dit is op te merken aan onder anderen de tab Naslagwerken Technische terminologie. Vaktermen en -begrippen is te vinden onder de tab Extra informatie.  

 

Organisatie

De organisatie van het vak Nederlands 3F BBL ziet er als volgt uit: 

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatie bijeenkomst heb je informatie gekregen over de  Zelfstudiegids.
Nulmeting lezen & taalverzorgingJe hebt toen ook de nulmeting lezen en taalverzorging gedaan. De resultaten 
van deze nulmeting zijn na afloop van de toets besproken. 

Zelfstudiesite (wikiwijs.nl)

TIjdens de daaropvolgende bijeenkomst heb je link naar de Zelfstudiesite: Nederlands op 3F gekregen. Hierop vind je links naar de theorie en naar diverse taaloefeningen. Op de Zelfstudiesite staan veel oefeningen. Maak daarin keuzes die voor jou relevant zijn. Na het maken van de digitale oefeningen worden de scores direct getoond: de goede en de foute antwoorden. Het antwoord wordt vaak uitgelegd. 

De opdrachten die je moet inleveren, zoals het schrijven van een brief, een bouwplan voor het onderdeel spreken, een beoordelingsformulier bij Gesprekken voeren, kun je mailen naar de taaldocent. Je krijgt hierop per mail feedback.

Het inleveren van de opdracht is een voorwaarde om deel te kunnen aan het examen  

Workshops

Naast de zelfstudie worden er workshops aangeboden. Uiteraard is iedereen welkom, maar vooral de deelnemers die een lage score hadden op de TOA-toets worden tijdens de workshops verwacht. De behandelde thema's en data staan vermeld in op het Lesrooster BBL 3F.

Weging van de cijfers

Het eindcijfer Nederlands 3F is opgebouwd uit twee onderdelen: het Centrale Examen (landelijk) en het Instellingsexamen (school).

 1. Het Centrale Examen bestaat uit Lezen & Luisteren. 
 2. Het Instellingsexamen bestaat uit de onderdelen: Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven. .

Totaal krijg je 4 examencijfers. Hieronder staat de weging van de cijfers weergegeven. Het eindcijfer is 1 cijfer zonder decimalen.

Centraal examen CE

Lezen & luisteren

 

½  cijfer

Het eindcijfer Nederlands

 

Instellingsexamen IE

   Gesprekken voeren

 Spreken

Schrijven

 

½ cijfer

 

Het Centrale examen (CE)                                                                                            Het Instellingsexamen (IE) 

Lees- en luisterexamen
Schrijf-, spreekexamen en het examen 
gesprekken voeren

 

            

 

 

 

 

 

Inzage in het gemaakt Centraal Examen is beperkt mogelijk. Informatie over de aanvraag hieromtrent is hier te vinden. 

Persoonlijke leerstijl

Iedereen heeft een voorkeur voor een bepaalde manier van leren. De manier waarop jij leert, kan verschillen van die van jouw studiegenoten. Als je weet hoe je het beste leert, dan kun je je eigen favoriete leeromgeving creëren. 

De leerstijlen van Kolb

Meneer Kolb heeft onderzoek gedaan naar de verschillende voorkeuren waarop mensen leren. Hij heeft hiervoor een vragenlijst ontworpen. Met de digitale vragenlijst kun je achterhalen wat je persoonlijke manier van leren is en hoe je omgaat met dagelijkse situaties in je werksituatie.

Enkele leerstijlentest

 • Door het beantwoorden van een aantal vragen in Kolb test krijg je zicht op je eigen leerstijl. 
 • Met de Big Five test kun je zien of je liever op jezelf werkt of juist energie krijgt door met andere mensen samen te werken. 
 • Op de site 123test.nl staat nog een leerstijltest. In de test worden bij elke vraag twee keuze mogelijkheden geven.  

Met de verzamelde informatie maak je een keuze langs welke leerroute je je voorbereid op het examen Nederlands. Keuze mogelijkheden bij ons zijn:

 • ​alleen digitaal oefenen (incl. in te leveren opdrachten)
 • digitaal oefenen aangevuld met relevante workshops
 • digitaal oefenen en alle workshops
 • alle workshops

 

Leven lang leren wordt leuker, als je weet hoe je gemakkelijker leert. 

1. Lezen & Luisteren

Inleiding

Lezen doe je met een reden. Vaak zoek je naar specieke informatie: er is een ongebruikelijke storing opgetreden, een onderdeel moet worden vervangen of er is een nieuwe machine op de markt waar jullie belangstelling voor hebben. Gedurende de opleiding lees je studieboeken en voor je werk bekijk je vakliteratuur.

 

Het examen Lezen & Luisteren bestaat uit circa 60 meerkeuze vragen en het duurt 2 klokuren. De lees- en luisterfragmenten komen uit krantenartikelen, interviews, recepten, handleidingen, instructies, betogen, enz. Tijdens dit examen wordt nagegaan of je kunt analyseren en interpreteren, beoordelen en samenvatten: feit- en interpretatievragen, onderscheiden van kern- en bijzaken, enz. Er zijn enkele feitvragen, maar men zal nooit naar jouw mening vragen.

 

Ter voorbereiding vind je onder de tab 'Intaketoets' een proefexamen. Onder 'Theorie' staan filmpjes met informatie en bij 'Oefeningen' staan diverse leesoefeningen. Bij 'Eindtoets' staat een proefexamen Lezen & Luisteren. En bij 'Extra informatie' vind je enkele tips met betrekking tot examenvrees.

 

Workshops

In de workshops wordt aandacht besteed aan het interpreteren van teksten. Zie hiervoor 'Lesrooster en Zelfstudiegids' onder het kopje 'Extra informatie'.

Beoordeling en goed voorbeeld

 

Beoordeling

Het landelijk examenbureau Cito verstrekt geen beoordelingsformulier Lezen & Luisteren, maar op de site van het Ministerie van Onderwijs wordt aangegeven op welke onderdelen de deelnemer wordt getoetst. Dit document is te vinden op Examenbladmbo.nlOnder de titel 'Examenstof' vind je het pdf-bestand 'Syllabus Nederlandse taal 3F'. Op de pagina's 9-10 en 12-14 staan de vaardigheden die beoordeeld worden op niveau 3F. 

 

Een goed voorbeeld

Zowel op Examenbladmbo.nl als op Oefenen.facet.onl vind je opdrachten én antwoorden. Deze antwoorden worden bij Examenbladmbo.nl in een apart antwoordendocument gegeven en op Oefenen.facet.onl vind je de antwoorden aan het eind van het oefenexamen in pdf-document. 

 

Speciale examenruimte

 

Voorbeeld examenopdracht

Op de landelijke site Oefenen.facet.onl staan examens Lezen en Luisteren die in de afgelopen periode door deelnemers in het mbo-4 zijn gemaakt. In de komende periodes zullen vergelijkbare examens worden afgenomen. 

 

Dit examen bestaat uit lees- en luistervragen. De luisterfragmenten zijn via Google Chrome goed te verstaan. 

Intaketoets

De intaketoets is een voorbeeldexamen Lezen & Luisteren op niveau 3F. De uitkomsten van het voorbeeldexamen geven een redelijk beeld van de taalbeheersing op dit niveau. Je krijgt tijdens het examen maximaal 120 minuten voor het maken van het examen Nederlands 3F. 

Maak het Voorbeeldexamen:  2013 =>  Nederlands 3F aud. =>  html. Mail de antwoorden naar de taaldocent.

Vorobeeldexamen: 2013 => Nederlands 3F aud. => html

 

 

 

 

Theorie leesvaardigheden

De theorie over lezen is onderverdeeld in verschillende thema's: leesstrategieënschrijfdoelen & tekstsoorten, publieksgerichtheid en tekstopbouw. In het laatste thema worden alinea's, kernzinnen en signaalwoorden (functiewoorden of verbindingswoorden) besproken. De onderwerpen worden in 6 korte filmpjes uitgelegd. 
 

 

Een van de filmpjes gaat over functiewoorden. Functiewoorden zijn woorden die in de zin of alinea een functie hebben. Deze woorden leggen verbanden tussen gedeelten in de tekst. Denk daarbij aan: opsomming, vergelijking, oorzaak => gevolg, tijd, conclusie, enz. Deze woorden zijn het cement in de muur, de lassen in een metalen voorwerp en de kroonstenen in de bedrading.
 

Signaalwoorden hebben een cruciale functie in het leesbaar maken van een tekst. Ze leggen verbanden in een zin en tussen zinnen, maar ook tussen alinea's. Hierdoor wordt de tekst begrijpelijk, de gedachte van de schrijver is gemakkelijk te volgen. Cambiumned geeft een schematisch overzicht van de Verbindingswoorden / Signaalwoorden, een instructiefilm en een PowerPoint demonstratie waarin voorbeeldzinnen worden gegeven. 

Theorie argumenten

Een schrijver schrijft zijn tekst met een reden/een doel. Dit doel kan zijn: informateren, overtuigen, amuseren of activeren.

De auteur schrijft over een onderwerp en hij geeft zijn gedachten hierover weer in een hoofdgedachte. Vaak vermeldt hij daarnaast ook gedachten. 

 

Om de lezer van zijn mening (standpunt) te overtuigen gebruikt de schrijver argumenten. Hoe hij dit doet en welke (on)juiste argumenten hij daarvoor kan gebruiken, vertelt Arnoud Kuipers in een aantal korte filmpjes.

 

Er bestaan drogredenen. Deze onjuiste argumentaties worden vaak gebruikt om de eigen wensen kracht bij te zetten. In een korte film worden 9 veel toegepaste drogredenen besproken.

Oefeningen

Een aantal oefeningen draagt bij aan het beter inzicht krijgen in de opbouw van een tekst. Enkele oefeningen zijn gericht op het oefenen van interpreteren van argumenten in tekstfragmenten. De signaalwoorden (functiewoorden) spelen hierin een rol van betekenis. Verder wordt in de oefeningen aandacht besteed aan de woordbetekenis.

 

              Signaalwoorden

Welk signaalwoord moet hier staan?          Hoofdgedachte 1

Verbindingswoorden 1                                Hoofdgedachte 2

Verbindingswoorden 2                                Mening of feit (eigen antw. invullen)

Verbanden oefeningen in Cambiumned     Feit, mening of argument

Verbanden en andere vragen      

 

Woordbetekenis   

Woordbetekenis 2   

Eindtoets (inleveren)

Je hebt de theorie doorgenomen en de voor jou relevante oefeningen gemaakt. Hoe staat het nu met je lees- en luistervaardigheid?

Dit voorbeeldexamen is identiek aan het eindexamen. Jouw antwoorden en de goede antwoorden staan aan het eind van de toets in een pdf-bestand. Mocht je technische problemen hebben, maak dan gebruik van Google ChromePrint het pdd-bestand uit (of maak een printscreen) en sla het op. Mail het document naar de taaldocent. De contactgegevens van de docent staan vermeld onder het kopje Extra informatie.

Examen lezen & Luisteren

Het examen Nederlands 3F Lezen & Luisteren is qua vormgeving identiek aan dit voorbeeldexamen. Je hebt nu een redelijk goed beeld van het examen gekregen.

 

Succes tijdens het Centraal Examen Nederlands 3F!

De uitslagen van het landelijk examen Lezen & Luisteren worden 6 weken na afloop bekend gemaakt.

2. Gesprekken voeren

Inleiding

We praten wat af. Toch is het voeren van een goed gesprek een kunst op zich. Een gesprek wordt gevoerd door minimaal twee deelnemers: de zender en de ontvanger. In het gesprek wordt gecommuniceerd. 

Communiceren is in feite coderen, horen en decoderen. Maar niet alle "boodschappen" zijn te horen, terwijl ze wel worden opgevangen door de ontvanger. We "horen" meer dan dat er wordt gezegd. Dit komt omdat non-verbale communicatie een grote impact heeft op dat wat de ontvanger "opvangt". Hoewel de non-verbale communicatie zeer belangrijk is, zullen we hieraan weinig aandacht besteden. In de theorie zal het met name gaan over de verbale communicatie.

Impact van non verbale
communicatie op het gesprek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

Tijdens de workshop wordt summier aandacht besteed non-verbale communicatie en wordt langer stilgestaan bij het juist argumenteren. 

Beoordeling en goed voorbeeld

 

De beoordeling

Het beoordelingsformulier examen Gesprekken voeren komt voor een groot deel overeen met het beoordelingsformulier Spreken. Ook tijdens dit examen wordt de interactie beoordeeld; denk daarbij dan aan publieksgerichts en doelgericht spreken.

Het examen Gesprekken voeren wordt door meerdere deelnemers tegelijkertijd uitgevoerd. Gesprekpartners kunnen groepsgenoten, vakdocenten of derden zijn. 

 

Een goed voorbeeld

Een goed voorbeeld van een gesprek vind je hier. Vul eerst in wat je denkt dat de examenkandidaat scoort en aan het eind kun je jouw beoordeling vergelijken met die van de examenleider. 

Dit gesprek werd beloond met een 6,6. Ook vind je hier de onderbouwing van de beoordeling per criteria. 

 

Een gesprek voeren

 

Voorbeeld examenopdracht

Het steunpunt taal en rekenen geeft diverse voorbeelden van examenopdrachten. De lay-out van deze opdrachten komt overeen met de opdracht die je kunt verwachten tijdens jouw examen. 

Intaketoets

Een intaketoets Gesprekken voeren is via deze site een hele uitdaging. Daarom is deze intaketoets Gesprekken voeren een zelfsbeoordelingstoets. Met behulp van het pdf-bestand Referentiekader Taal en Rekenen (pag. 8) kun je zelf bepalen of je aan de normeringen voldoet. In het Referentiekader staan per deelvaardigheid de taken en de kernmerken van de taakuitvoering per niveau beschreven.

De 9 teamrollen van Belbin

 

Belbin
Soms ervaren teams problemen in de onderlinge communicatie. Dit kan onder anderen worden veroorzaakt door de verscheidenheid aan teamrollen waar vanuit men denkt en spreekt. Teams bestaan uit mensen die elk hun eigen teamrol hebben. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

Wat heeft Beling met gesprekken voeren te maken? Belbin heeft 9 verschillende teamrollen omschreven. Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij communiceren en samenwerken met anderen. 

 

Vanuit welke teamrol functioneren jij en je collega's? Doe de Belbin teamrollen test. De uitkomst kun je gebruiken tijdens functionerings-, beoordelings- en sollicitatiegesprekken, maar ook -heel praktisch- tijdens het werk en in overleggen.

 

Theorie

Gesprekstechnieken zijn handvatten die tijdens een gesprek worden gebruikt. Door deze in de gesprekken te hanteren, worden gesprekken plezieriger en bereiken de gesprekpartners eerder hun gespreksdoel.  

Hieronder staan gesprekstechnieken, waaronder ook het soort vragen die kunnen worden gesteld.

 

Theorie over de diverse gesprekstechnieken                 Type vragen                                             

Een aantal handvatten op rij                                                Soorten vragen en voorbeelden ervan                  

Alles over gesprekstechnieken op een rijtje                        De goede vraag op het juiste moment   

Motiverende gespreksvoering

Reageren op klachten van klanten (pag. 453-456)

Gesprekken voeren

 

Effectieve handvatten voor het voeren van een gesprek:

Oma, Anna, LSD en DIK                                                    STAR staat voor Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat

Oma staat voor Oordelen, Meningen en Adviezen            LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen

Anna staat voor Altijd Navragen, Nooit Aannemen

DIK staat voor Denk In Kwaliteiten

 

Opdrachten

Een opdracht 'Gespekken voeren' inleveren is erg lastig en daarom is een toets uit het lesboek Nu Nederlands opgenomen als in te leveren opdracht.

Deze toets kan zonder de lessen uit het boek worden gemaakt. Lever de antwoorden van de toets in bij de taaldocent. Hij/zij zal zo snel mogelijk de juiste antwoorden terugmailen.

Gesprekken voeren = verbindingen maken

 

 

 

Oefeningen

Het kopje boven aan 'Oefenen', wordt op deze pagina anders ingevuld. Je vindt hier filmpjes met informatie en de opdracht is om de tips dagelijks toe te passen.

Een gesprek voeren heeft als doel om te informeren, te instrueren of te overtuigen. We laten hier het amuseren achterwege. Gesprekken voeren is hetzelfde als communiceren: het doel is in de boodschap verpakt en wordt door de ontvanger zo geïnterpreteerd als de zender het bedoelt. In het filmpje wordt het proces van communiceren uitgelegd.

TIjdens een gesprek wordt informatie uitgewisseld. Dit is een vorm van interviewen. In het filmpje wordt aandacht besteed aan onder anderen het doel, goed luisteren en soorten vragen.

De spreker gebruikt in een gesprek argumenten om zijn standpunt te onderbouwen. Hij hanteert daarbij een aantal technieken om zijn doel te bereiken. Deze zijn bij het onderdeel Lezen & Luisteren al behandeld.

Kies een moment waarop je in gesprek gaat. Dit kan zijn gesprek met een klant, een collega of een vertegenwoordiger. Bekijk de punten op het beoordelingsformulier van Bren. Dit is een instrument om na afloop van het gesprek de wijze van communiceren te beoordelen. Je kunt het ook gebruiken als een leerdocument: op welke punten kun je beter scoren? 

Eindtoets (inleveren)

De eindopdracht is een gesprek voeren.

Dagelijks worden gesprekken gevoerd; gesprekken met verschillende doelen. 

Plan een informerend gesprek en een gesprek waarin meningen recht tegenover elkaar staan. Let tijdens het gesprek op LSD, STAR, en andere aandachtspunten die tijdens een gesprek essentieel kunnen zijn (zie afbeelding).

Vul achteraf het beoordelingsformulier in en mail deze naar je taaldocent. 

Je kunt ook een collega vragen om een beoordelingsformulier voor jou in te vullen en jij kunt het gesprek voeren. Je collega is de observant, terwijl jij het gesprek voert.  

 

 

 

 

3. Spreken

Inleiding

Uit verhalen van deelnemers horen ze tijdens de opleiding vaak praten over hun werk. Tijdens een presentatie vertelt iemand over het bedrijf waar hij werkt. De vakdocent beoordeelt de presentatie inhoudelijk en de docent Nederlands becijferd de presentatie op de taalbeheersing.

 

Effecten van beeld, tekst en geluid tijdens een presentatie

Tijdens een presentatie staat de spreker centraal, jij dus. Jij vertelt jouw verhaal met behulp van een PowerPoint of Prezi. In de voorbereiding wordt vaak veel aandacht besteed aan de PowerPoint-presentatie, maar het staat of valt met het verhaal van de spreker.

Onder de volgende tabs vind je theorie en tips die handig zijn bij het voorbereiden van een presentatie. Denk daarbij aan vragen als: 

 •     Hoe bouw ik een presentatie op?
 •     Hoe maak ik een PowerPoint presentatie?
 •     Hoe ga ik om met spreekangst?

 

Workshop

In de workshop wordt aandacht besteed aan het maken van een PowerPoint of een Prezi. Voorbeelden van goede presentatoren worden besproken, zoals presentaties van Steve Jobs. Ook wordt geoefend in het geven van een presentatie. 

Beoordeling en goed voorbeeld

 

De beoordeling

De presentatie wordt aan de hand van het Beoordelingsformulier Spreken Nederlands 3F beoordeeld. Hierop vind je uiteenlopende aspecten waarvoor je punten krijgt.

Wordt een onderdeel beoordeeld met 1 punt, dan wordt dit onderdeel op niveau 3F beheerst (80% is goed). Als je hiervoor 2 punten krijgt, dan zijn er geen verbeterpunten meer aan te wijzen. Hoe vaker je 2 punten scoort, hoe hoger je cijfer wordt. 

 

Een goed voorbeeld

Een goed voorbeeld van een presentatie vind je hier. Deze presentatie werd beoordeeld met een 7,4.

Let wel, tijdens jouw presentatie maak je gebruik van visuele ondersteuning, want zonder een PP- of Prezi-presentatie is het niet mogelijk bij ons een voldoende te halen.

 

Voorbeeld examenopdracht

Het steunpunt taal en rekenen geeft diverse voorbeelden van examenopdrachten. De lay-out van deze opdrachten komt overeen met de opdracht die je kunt verwachten tijdens jouw examen. 

Intaketoets

Een intaketoets Spreken afnemen is wat lastig. Een oplossing is om een filmpje van een presentatie die je hebt gehouden te mailen. Omdat dit in de praktijk lastig is, zien we hiervan af. 

Wel willen je stimuleren om op je werk ervaring op te doen in het spreken voor een groep. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een toolbox, een instructie of een rondleiding geven aan een vertegenwoordiger. Hierdoor krijg je ervaring en wordt het gemakkelijker om iets aan een groep te vertellen.

Als je een presentatie gaat gaven, is het handig om iemand van te voren vragen om op je presentatie feedback te geven. Een hulpmiddel bij het geven van feedback is het beoordelingsformulier Spreken 3F. Door vaker een praatje te houden voor een groep, neemt je zelfverzekerdheid in het spreken voor een groep toe.

Ook hier geldt "Goed voorbeeld, doet goed volgen." Kijk en luister naar presentaties van anderen.

Vier aspecten om over na te denken in de voorbereiding

 

Theorie

Praten met collega's over zaken die op het werk spelen heeft een meerwaarde. Tijdens het examen Spreken vertellen we elkaar in een presentatie over het bedrijf waarin we werken. Maar eerst een film met veel praktische tips.

 

De voorbereiding

Op verschillenden manieren wordt uitgelegd hoe je een presentatie kunt voorbereiden. Kies een daarvan en volg de stappen die ze nemen.

 • Op taalwinkel.nl staat informatie over de voorbereiding, opbouw, visuele ondersteuning, aandachtspunten en de presentatie zelf. Door te klikken op de deelonderwerpen vind je onder anderen filmpjes van een intro en het slot, non-verbale communicatie, houding, veel gemaakte fouten, enz.
 • In de online cursus Presentatie geven ga je stap voor stap de presentatie voorbereiden. Via links krijg je voorbeelden en uitwerkingen.
 • In een film (van 14:00 min.) wordt informatie gegeven over de opbouw en aandachtspunten van een presentatie.

Ook handig te gebruiken is de gratis Engelstalige mindmap site met instructie (film en tekst).

 

De visuele onderbouwing

In de volgende link staan tips voor maken van de PowerPoint.          

Via deze link krijg je in een filmpje uitleg over het maken van een Prezi.

 

Gesprekstechnieken

Commerciële bureaus leggen de gesprekstechnieken van Steve Jobs in hun trainingen uit. In de film worden enkele technieken van Steve Jobs besproken.

 

 

Opdrachten (inleveren)

De opbouw van een presentatie heeft overeenkomsten met de opbouw van een brief of een artikel. Een presentatie bestaat ook uit een inleiding, kern en slot.

 

Het doel van een presentatie is om

 • informatie over te brengen,
 • instructie te geven, 
 • je publiek te overtuigen van jouw mening. 

 

Om het doel te bereiken wordt er vooraf een bouwplan of presentatieschema gemaakt. In dit schema staan de te nemen stappen logische weergegeven. Dit helpt de luisteraar jouw presentatie goed te begrijpen, waardoor jij jouw doel bereikt. 

 

Opdracht: Vul het Spreekschema Bedrijfspresentatie 3F in en lever dit bij de taaldocent in.

 

Oefeningen

Niemand is een geboren presentator. Zelfs Steve Jobs heeft, voorafgaand aan een optreden, vaak zijn presentatie voor een camera geoefend. Presenteren is voor een groot deel te leren.

Benut de kansen om iets voor een groep te vertellen. Op het werk kan dit tijdens een toolbox, instructie aan collega's, enz.

Vraag van te voren iemand om op enkele aandachtspunten te letten. Geef duidelijk aan wat je van diegene verwacht en welke specifieke vragen met betrekking tot de spreekvaardigheid je hebt. Focus je op een klein aantal punten. Pas de feedback die je gekregen hebt toe in de volgende toolbox of instructiemomenten.

Vraag iemand die je vertrouwd en die volgens jou kennis van zaken heeft op dit gebied.

Presenteren is te leren

Eindtoets

Een bekend gezegde is: Al doende leert men. Dit geldt met name voor het spreken voor een groep.

Hoe gaat het tot zo ver? Wat waren de reacties van je collega's?

 

 

 

  

4. Schrijven

Inleiding

Schrijven is een manier van communiceren. Het is een hele kunst om je gedachten zo op papier te krijgen dat de lezer begrijpt wat je bedoelt. Schrijven is gebaseerd op enkele basisregels en er zijn een klein aantal uitzonderingen.

 

Het schrijfexamen Nederlands bestaat uit 2 á 3 schrijfexamenopdrachten, die uit de onderstaande lijst worden geselecteerd:

 • een brief / e-mail schrijven      * het invullen van een formulier
 • een betoog schrijven               * het schrijven van een advertentie
 • een artikel                                * berichten 
 • het samenvatting schrijven      * memo
 • instructie schrijven

 

Op niveau 3F worden spellings-, grammaticale en interpunctiefouten toegestaan, mits je deze niet te veel maakt.

Onder het tabblad Beoordelingsformulier vind je op welke onderdelen er punten gescoord kunnen worden. Via de andere tabs vind je intaketoetsen, uitleg van de spellingsregels met behulp van filmpjes en schema's, oefeningen op examenniveau en opdrachten die je moet inleveren.

 

Workshops

Tijdens de workshops wordt geoefend in het schrijven van teksten en komen de belangrijkste spellings- en grammaticaregels aan bod.

Beoordeling en goede voorbeelden

 

Beoordeling

De schrijfproducten worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier schrijven Nederlands 3F. Het examen wordt beoordeeld op twee componenten: inhoudelijk schrijven en taalverzorging. Met het eerste genoemde item wordt bedoeld: doel- en publieksgericht schrijven, de omvang van de woordenschat, de samenhang binnen de tekst en de algemene leesbaarheid (heb begrijpelijk geschreven?). Bij taalverzorging wordt beoordeeld op spelling, interpunctie en grammatica.

Frezen = bewerken met een freesmachine

 

Op het beoordelingsformulier staat dat je per item geen, één of twee punten per onderdeel kunt scoren. Je behaalt één punt als je in de opdracht laat zien dat je op niveau 3F kunt uitwerking

 

Goede voorbeelden

Hieronder vind je diverse voorbeelden van schrijfproducten (met een beoordeling).  

 

Voorbeeld examenopdracht

Het Steunpunt taal en rekenen mbo geeft diverse voorbeelden van examenopdrachten. De lay-out van deze opdrachten komt overeen met de opdracht die je kunt verwachten tijdens jouw examen. 

 

Schrijfopdrachten

 

1 Intaketoets (inhoudelijk)

Bij het schrijfexamen worden twee componenten beoordeeld, nl.:

Afhandeling van klachten
 • inhoudelijk en lay-out
 • spelling, grammatica en interpunctie

 

In deze opdracht worden beide compunenten getoetst: De kennis van het schrijven van een officiële klachtenbrief, als wel de taalverzorging. 

 

Schrijf een officiële klachtenbrief. De gegevens van de situatie staan in de link. Bij het schrijven wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring en fantasie.

 

Punten waaraan de brief voldoet zijn

 • de beschreven situatie staat in de brief vermeld;
 • de klachtenbrief telt rond de 200 woorden;
 • de klachtenbrief is met de pen geschreven.

Scan en mail de uitgewerkte schrijfopdracht naar de taaldocent.

 

 

 

 

 

- Theorie

Goed schrijven is vaak een kwestie van doen. Op deze pagina staan een aantal links naar filmpjes en sites met informatie over het schrijven van offciële schrijfproducten.

Over het algemeen dien je rekening te houden met:

 1. De inhoud van een tekst wordt bepaald door 2 belangrijke vragen:  Wie is publiek? en Wat is je doel?
  1. De relatie met de lezer kan zijn informeel of formeel
  2. Doelen kunnen zijn: informeren, instrueren en overtuigen.
 2. De opbouw van een tekst is altijd: inleiding (aanleiding), kern (reden) en slot (conclusie of samenvatting).

Let op, houd bovenstaande 2 punten steeds in je achterhoofd!

Publiek- en doelgericht

 

Een bouwplan                                                      Betoog (film: start bij 3:00)

Brief en e-mail schrijven (voorbeeld en uitleg)    Opbouw van een betoog (deze link is op 4F)

Opbouw van een e-mail (doelgericht)                Een artikel schrijven

Voorbeelden van officiële klachtenbrieven          Opbouw van een artikel

Memo schrijven                                                   

Instructie schrijven                                               Samenvatten: Hoe pak ik dat aan?

                                                                             Samenvatting in een schema (film)

                                                                             Samenvatting

 

Vermeld bij de samenvatting ook de (sub)titel, de schrijver, de bron en als het mogelijk is de datum waarop het is gepubliceerd.

- Oefeningen

Het digitaal oefenen van inhoudelijke schrijfopdrachten is wat lastig, omdat het hier gaat om de inhoud. Je vindt daarom hieronder een aantal sites met doorklik- en sleepoefeneningen. 

 

Brieven Door het aanklikken van de voorgeprogrammameerde opties ontwerp je een klikbrief. De volgorde van de vragen komt overeen met de lay-out van een brief. Aan het eind van de oefening worden alle gekozen items getoond in een 'getypte' brief. Nog een identieke oefening is briefonderdelen

Handleiding 


Instructies In bedrijven worden instructies en toolboxbijeenkomsten gehouden. Bij het schrijven van een instructie wordt gebiedende wijs gebruikt. Schrijf een instructie uit en mail deze naar de taaldocent. In plaats van deze opdracht kan ook een bedrijfsgerelateerde instructie worden ingeleverd. Vergeet hierbij niet de doelgroep te vermelden.

 

Samenvatten De inhoud van de tekst qua omvang terugbrengen naar een 250 tal woorden kan een hele opgave zijn. Op deze site vind je oefeningen.

 

Betoog Bij een betoog geeft de schrijf zijn mening en onderbouwt deze om zijn gelijk te halen. Het schrijven van een betoog is een kwestie van doen. Ga daarom naar de site van StudioVO

 

Artikel Bij een artikel schrijft de auteur een verhaal waarin hij meningen van anderen kan aanhalen, zonder zijn gelijk te willen halen. Een gestructureerde oefenopdracht voor het schrijven van een artikel vind je op MBO verbeter kit.

 

 

2 Instaptoets (spelling)

Hoe goed ben je in het schrijven van de werkwoorden, de algemene spelling en pas je de leestekens (interpunctie) goed toe?

Correct schriftelijk communiceren voorkomt misverstanden. Daarbij komt een brief zonder spellingsfouten overtuigender over. Werkgevers waarderen het dat hun medewerkers goed kunnen schrijven. De overheid heeft daarom de onderdelen spelling en grammatica in het schrijfexamen mbo opgenomen.

In de test wordt je kennis van het vervoegen van de werkwoorden getest. De vragen gaan over verschillende werkwoordstijden. De moeilijkheidsgraad neemt tijdens de test toe. De resultaten zijn direct na afloop te zien. De goede antwoorden worden getoond en vaak ook het bijbehorende taalniveau.

De leestekens

 

Spellingstest werkwoorden          

Spellingstest algemeen          

Interpunctie 

Succes bij het maken van de tests!

 

- Theorie werkwoorden

In de onderstaande filmpjes wordt uitleg gegeven over de werkwoordspelling. De tijdsduur van de filmpjes worden aangegeven in minuten. VO betekent dat het filmpje in eerste instantie gemaakt is voor het Voortgezet Onderwijs, maar omdat de inhoud voor een groot deel ook van belang is voor het mbo staan de links hieronder vermeld.

 

Nederlandse werkwoordsvormen (3:30)    Tegenwoordige tijd (7:40)        Zeer uitgebreide uitleg (29 filmpjes)

Korte opfriscursus (vo) (2:00)                    Verledentijd (7:10)     

Opfriscursus (vo) (21:00)                           Voltooid deelwoord (14:10)   

 

Stroomschema werkwoorden: tegenwoordige en verleden tijd

 

Ook op de site Taaltelefoon staan diverse taalthema's waaraan je veel kunt hebben. 

- Oefeningen werkwoorden

Na de theorie, dan nu aan de slag! Via de link kom je op sites met veel oefeningen. Selecteer de gewenste oefening en bekijk direct het resultaat. Op Cambiumned staan de oefeningen per thema. De oefeningen worden geleidelijk aan gemakkelijker. 

 

Cambiumned                  Het Stromenland                Online werkwoordspelling oefenen                 Ik schrijf beter

 

                 Werkwoordspelling in schema weergegeven

- Theorie overige

In de volgende link is een opsomming gemaakt van de veel voorkomende spellingsfouten. Deze zijn voorzien van voorbeelden en uitleg hoe het wel moet.

 

In de korte filmpjes legt Arnoud Kuijpers de belangrijkste spellingsregels uit, met uitzondering van de werkwoorden.

1. hoofdletters                     6. woorden aan elkaar of los geschreven     

2. meervouden                    7. liggend streepje

3. tussen -s-                        8. trema  

4. tussen -n-                        9. apostrof

5. verkleinwoorden             10. accenten

 

Correct gebruik van de leestekens(interpunctie  levert punten op. Nog een filmpje van Arnoud en nu over het gebruik van de leestekens.                        

 

 

 

Ook op de site Taaltelefoon worden veel thema's op het gebied van spelling aangeboden.

- Oefeningen overige

Op deze pagina staan diverse oefeningen die met overige spellingsregels te maken hebben.

Letters
 1. hoofdletters              koppelteken weglatingsstreepje en trema
 2. de tussen -n-            diverse oefeningen o.a. meervoud
 3. de tussen -s-            aan elkaar of los schrijven (film en oefeningen)

 

Opmerking bij het gebruik van ë en é  

Op de computer krijg je het trema " door 3 acties:  

 • houd shift vast 
 • typ     "   
 • dtyp de gewenste letter

Bij het typen van de "  is nog niets te zien. Deze verschijnt pas als de letter is getypt.

 • De apostrof krijg je door 2 acties:  '   +   de gewenste letter. 

 

Hier onder nog een aantal links kun je oefenen in het gebruik van de 

 • interpunctie. De oefeningen lopen op in moeilijkheid. 
 • Nog een oefensite leestekens op Cambiumned
 • Hier een test met daarin de meest voorkomende fouten in teksten. 

Eindtoets spelling (inleveren)

De finale: Hoe staat het nu met je kennis van de algemene spellingsregels? Hoe goed ben je in het vervoegen van de werkwoorden? Het examen Nederlands voor mbo niveau 4 opleiding is 3F. Als je dit niveau behaalt, dan beheers je het onderdeel spelling op een voldoende niveau voor het examen Nederlands 3F.

Hier vind je de Eindtoets spelling (incl. interpunctie en hoofdletters). Maak deze toets en mail de antwoorden naar je eigen taaldocent. Hij/zij kijkt deze antwoorden na en mailt je terug. Arnoud vraagt aan het eind van zijn filmpje om in te loggen op Socrative.com. Dit is voor andere leerlingen bedoeld en dat hoef je zelf niet te doen. 

 

Hieronder staan enkele toetsen waarmee je jouw parate kennis kunt peilen. Mail de eindscores naar de docent.      

Spelling: Welk referentieniveau behaal jij?

Werkwoordspelling: Welk referentieniveau behaal jij?             

Interpunctiestoets Door logisch na te denken zet je de punten en komma's op de juiste plaats. Hoeveel procent scoor jij?

 

Succes bij het maken van de eindtoetsen spelling en interpunctie tijdens de zelfstudie!

 

3 Instaptoets stijl

De volgorde van de woorden in een zin variëren. Elke taal heeft zo zijn eigen woordvolgorde. Elk dialect heeft zijn karakteristieke eigenaardigheden. De Groningers gebruiken meer dan nodig het lidwoord 'de'. Evenals de Groningers vertalen de Friezen hun taal soms letterlijk naar het Nederlands. Dit geeft bijzondere zinsconstructies. En ook de Drenten hebben hun taaleigenaardigheden. Aan de zinsopbouw en woordkeuze is te horen waar iemand vandaan komt.

Bijvoorbeeld =>  Groningers komen ergens weg en Nederlanders komen ergens vandaan. "Hij is sneller als mij."

 

In de grammatica toets staan 15 vragen over grammaticale bijzonderheden die regelmatig incorrect worden gebruikt.

 

 

 

- Theorie stijl

Wat kun je verwachten bij het onderdeel grammatica? Hoe kun je de zin het beste formuleren? Op de site van Cambiumned staat onderaan een filmpje van Arnoud Kuijpers. In het filmpje gaat hij in op de meest voorkomende formuleerfouten. Enkele voorbeelden zijn:

Foutief gebruik                                                          Correct gebruik

1. Ik ben beter als jou.                                              => Ik ben beter dan jij (bent).

2. Het meisje, die daar loopt.                                    => Het meisje, dat daar loopt.

3. Ik irriteer me. Ik interesseer me. Ik besef me.       => Het irriteert me. Het interesseert me en ik besef.

4. Hun hebben het gedaan                                      => Zij hebben het gedaan.

5. Het los schrijven van samengestelde woorden   => een langeafstandsloper (afstanden zijn lang)

                                                                                      een lange afstandsloper (de afstandloper is lang)

Ook Taalwinkel geeft bondig uitleg over grammaticale kwesties. Klik op de rode letters en de uitleg verschijnt.

Op de site van Onze Taal staat alles op een rijtje en ook hier kan doorgelinkt worden voor meer informatie. Op deze site wordt dieper ingegaan op het gebruik van de grammatica.

- Oefeningen stijl

Op Cambiumned staan onder de subkopjes formuleren en overige oefeningen veel oefeningen. Kies dat onderwerp waarin je wilt oefenen.

 

 

Eindtoets (inleveren)

De op een na laatste opdracht is het schrijven van een samenvatting. Maak eerst een schema/mindmap en construeer vervolgens een bouwplan. Schrijf de samenvatting in ongeveer 200 woorden.

 

De opdracht kan worden gescand en gemaild naar de taaldocent of in het postvakje (in de centrale hal) van de taaldocent worden gedeponeerd.

 

De opdracht wordt door de docent nagekeken en voorzien van feedback teruggegeven.

 

En nu de laatste opdracht. Deze opdracht is een digitale test. In deze test staan fouten die vaak voorkomen in schrijfteksten. Maak de meerkeuze vragen, print de uitkomsten en mail deze naar de taaldocent. 

Extra informatie

Schema in te leveren opdrachten

 

Het inleveren van de opdracht is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het examen.                 

 

 

 

Hoofdstuk

 

 

Subhoofdstuk

 

 

Opdracht

 

 

Tijdsinvestering

 

 

1 Lezen en luisteren 

Intaketoets Voorbeeldexamen 2013

2 klokuur

 

Eindtoets

Voorbeeldexamen 2015

2 klokuur

       

 

2 Gesprekken voeren

Eindtoets

Ingevuld beoordelingsformulier

1 klokuur

       

 

3 Spreken

 

Opdrachten (inleveren)

 

Ingevuld Spreekschema Bedrijfspresentatie 3F

 

 

 

2 klokuur

       

4 Schrijven

 

Intaketoets (inhoudelijk)

Klachtenbrief 

1 klokuur

 

Eindtoets 

Samenvatting

Print meerkeuze antwoorde vragen

 

1 klokuur

1/2 klokuur

 

Syllabus

In de syllabus vind je het referentiekader van de lees- en luisterfragmenten. Hierin staan ook de aspecten die beoordeeld kunnen worden.

Hier link vind je de syllabus en het omzettingsmodel voor het vak Nederlands.

 

 

Naslagwerken taal

Naslagwerken zijn handig om te raadplegen. Op deze site vind je links naar woordenboeken en informatie die binnen het lesprogramma als bekend worden verondersteld.

Naslagwerken

Taalbegrippen

Alle taalaspecten op een rijtje gezet. De taalbegrippen, spellingsregels, grammaticaregels worden genoemd en met een voorbeeld weergegeven.
 

Op de site van Cambiumned worden de verschillende woordsoorten uitgelegd. In het filmpje hieronder worden de meeste woordsoorten behandeld. Het kunnen benoemen van de diverse woordsoorten  kan helpen bij het begrijpen van de instructie.

 

Naslagwerken technische vaktermen

In de techniek worden veel vaktermen en -begrippen gebruikt. Klik hier en klik vervolgens door op een catagorie (bijv. Technische terminologie). Klik daarna door op het begrip (bijv. Techniek) en je vindt in abetische volgorde afkortingen en begrippen weergegeven en uitgelegd.

 


Klik op het begrip 'Techniek' voor de alfatetische begrippenlijst

 

 

Workshoprooster en Zelfstudiegids

Op het Workshoprooster '16-'17 vind je wanneer de workshops worden gegeven en de examens zijn ingepland.

De Zelfstudiegids Nederlands '16-'17 geeft informatie over de inhoud van het examen en de onderdelen waarop je wordt beoordeeld. De informatie is op ook op deze site verwerkt.  

 

 

 

 

Examenvrees

Misschien is het lang geleden dat je aan een examen deel hebt genomen en spelen nu de zenuwen op. Op de site hieronder vind je tips om rustig en voorbereid deel te nemen aan het examen.

Een goede voorbereiding op het examen is het halve werk. 

Taalspelletjes

Door met taal te spelen train je het herkennen van goed geschreven woorden en breid je je woordenschat uit. Dit kan dagelijks, alleen of tegen anderen, via de mobiel of computer. Er zijn diverse spellen beschikbaar. Enkele spellen staan hieronder genoemd.

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met je taaldocent Nederlands. Zij horen graag wat er wat goed en wat kan worden verbeterd.

 

 

Klachten

We hopen dat je terugkijkt op een succesvolle afronding van je opleiding. Mocht er toch iets misgegaan zijn tijdens het examen Nederlands Spreken, Gesprekken voeren of Schrijven, dan kun je jouw klacht via een klachtenformulier indienen bij de opleidingmanager van je opleiding. De mentor kan je een klachtformulier geven.
 
Klachten met betrekking tot het Centraal Examen (Lezen & Luisteren) kun je melden bij JOB-klachtenlijn.

 

Wij hopen dat deze site Nederlands 3F je heeft geholpen om goed voorbereid deel te nemen aan het examen. Wat we vooral willen bereiken, is dat je de opgedane kennis en vaardigheden kunt toepassen op je werkplek en daarbuiten.

Werken is leven lang leren, en dit begint toch vaak bij taal.

 

Docententeam Nederlands 

 • Het arrangement Nederlands 3F is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Auteur
  Trienet Sikkema Je moet eerst inloggen om feedback aan de auteur te kunnen geven.
  Laatst gewijzigd
  2024-07-17 11:02:49
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld