RPO Rijnmond - Programmaboekje 2023 - 2024

RPO Rijnmond - Programmaboekje 2023 - 2024

Welkom bij RPO

Beste student,

Welkom! Jij bent geplaatst binnen de Opleidingsschool RPO Rijnmond. Dit is het digitale programmaboekje en bedoeld voor alle studenten die binnen RPO hun opleidingstraject volgen. RPO staat voor Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond. In onze opleidingsschool zijn zo’n 630 studenten verdeeld over meer dan 50 schoollocaties. Deze locaties zijn ondergebracht in 3 clusters, te weten Zuid-Holland-Zuid (ZHZ), Voorne-Putten-Rozenburg (VPR) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). RPO is een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO), scholen voor Middelbaar Onderwijs (MBO) en de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam (Instituut voor Leraren).  Binnen de Hogeschool Rotterdam wordt met name de theorie aangeboden en bij RPO ligt de nadruk op de praktijk. Samen Opleiden houdt in dat je de kennis en theorie van de Hogeschool Rotterdam kunt uitproberen en toepassen in de praktijk van jouw leerwerkplek (stageschool) om je zodoende te ontwikkelen tot een bekwame leraar.

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op de Hogeschool Rotterdam, binnen de Opleidingsschool RPO én op je leerwerkplek waar je de komende periode in de praktijk aan de slag gaat. We bieden praktijk en theorie tijdens de opleiding in goede samenhang en overzichtelijk aan. Op deze website hebben we daarvoor allerlei belangrijke en nuttige zaken op een rij gezet. We hopen dat we je daarmee helpen om je weg te vinden en zodat jij het beste uit je opleiding kunt halen en de leraar kunt worden die jij wilt zijn.

Dit digitale programmaboekje is een toevoeging op de algemene studiehandleiding werkplekleren vanuit de Hogeschool Rotterdam. We informeren je hier o.a. over de begeleiding, transfermomenten en wat er van jou verwacht wordt tijdens het werkplekleren. De opleiding biedt genoeg ruimte voor leervragen, die vanuit praktijkervaringen zullen opkomen. Om voldoende praktijkervaring op te doen is het belangrijk in de klas en de les aanwezig te zijn.

Voor het beroepsgerichte gedeelte van je opleiding (het werkplekleren), krijg je veelvuldig te maken met verschillende opleiders en begeleiders. Een werkplekbegeleider (WPB), een schoolopleider (SO) en een clustercoördinator (CC) vanuit RPO en/of je stageschool en een Instituutsopleider (IO), studieloopbaancoach (SLC) en regio-coördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam. Je werkplekbegeleider zal je begeleiden bij het voorbereiden en nabespreken van les-gerelateerde taken. Je werkplekbegeleider en schoolopleider kunnen ondersteunen bij het maken van je portfolio en de praktijkopdrachten, zodat jij jouw persoonlijke ontwikkelingen zichtbaar kunt maken.

Veel succes en plezier met je opleiding!

Het team van RPO Rijnmond


Voor meer info over RPO neem je een kijkje op https://rpo-rijnmond.nl/

Belangrijke informatie

Enkele afspraken

 • We gaan ervan uit dat je op de opleidingsdagen de gehele dag aanwezig bent op de opleidingslocatie, tussen 8.00u en 16.30u.
 • Als je ziek bent, neem dan minimaal 30 minuten voor de start van het eerste uur contact op met de WPB en SO. Als je te laat op school gaat komen z.s.m. contact opnemen met de receptie/administratie van de school en vragen je afwezigheid door te geven aan je WPB en SO.
 • Voor de leerlingen van de school ben je ‘gewoon’ een leraar, dus heb je een voorbeeldfunctie binnen de school. Niet alleen gedragsmatig, maar ook qua kleding e.d. Houd je aan de afspraken binnen de school. Neem het initiatief om op tijd te weten wat de afspraken zijn.
 • Zorg dat je weet op welke manier met leerlingen gecommuniceerd wordt (via mail, Magister, SOMtoday, Teams, enz) vanuit docenten op je stageschool. Communicatie verloopt altijd via het account van je stageschool (dus geen privé-mailadres gebruiken).
 • Kopiëren doe je in overleg met je WPB. Zorg dat je je aan de schoolafspraken houdt.
 • Bereid iedere les of deel van een les die je geeft voor met behulp van een lesvoorbereidingsformulier.
 • Ga altijd zorgvuldig om met privacy van personen. Vermeld geen namen bij de uitwerking van je HR-opdrachten.
 • De stage loopt van de eerste tot en met de laatste schooldag van je stageschool. Overleg altijd met je SO en WPB over je eerste en laatste stagedag en de afsluiting van je stage.

Nuttige hints en tips

 • Op elke school kun je gebruik maken van de personeelskamer. Richt je hierbij nadrukkelijk naar de locatiegebruiken en meng je in het docententeam.
 • Er zijn verschillende plaatsen binnen de school waar je kunt werken, zoals de docentenwerkkamer, de teamkamers of de personeelskamer. Vraag na welke mogelijkheden jouw stageschool biedt. Ga niet met alle stagiaires bij elkaar zitten, laat ruimte voor de docenten om te werken. Je kunt wel met je duo-stagiair samen gaan zitten.
 • Beperk je niet tot één of enkele vakken maar probeer zoveel mogelijk alle facetten van de school te bestrijken. Zo krijg je een breed beeld van het beroep van docent.
 • Vraag zo mogelijk uitleg wanneer je iets niet begrijpt, je kunt veel leren van anderen.
 • Bereid ieder gesprek dat je gaat houden zorgvuldig voor, in die zin dat je je ingelezen hebt en je vragen en punten op papier hebt staan.
 • Bereid observaties en opdrachten goed voor: weet waarop je gaat letten, hoe je het noteert en hoe de informatie ‘objectief’ blijft. Observeer nooit zonder doelstelling.

VOG (Verklaring omtrent gedrag)

Als je van stageschool gewisseld bent en je nieuwe school valt onder een ander bestuur, ontvang je een mail van personeelszaken met informatie over de aanvraag van de VOG. De link in de mail helpt je door de aanvraag heen.

Het proces levert je een ‘bewijs van aanvraag’ op.

De definitieve VOG ontvang je later.

De kosten voor de aanvraag worden vergoed door de school.

Op je eerste stagedag moet je het ‘bewijs van aanvraag’ kunnen tonen.

Filmen in de klas

T.a.v. het gebruik van foto- en filmopnames hebben we te maken met privacy-wetgeving.

De scholen hebben hierover met elkaar afgesproken dat zolang er nog geen rechtsgeldig document is voor alle opleidingsscholen, we uit gaan van onderstaande link die Kennisnet verstuurd heeft.

Waar ‘school’ staat betekent dit voor ons ‘opleidingsschool’, d.w.z. het samenwerkingsverband tussen de VO-scholen van de clusters, HR en ICLON/SEC, dus ook jouw stageschool.

https://www.platformsamenopleiden.nl/actueel-nieuw-advies-rondom-privacy-stages-en-video-opnames/

Je mag de lessen dus filmen, maar het materiaal mag de opleidingsschool niet verlaten. Je mag het beeldmateriaal alleen intern gebruiken en moet het vernietigen/verwijderen zodra je de feedback en reflectie verwerkt hebt in het portfolio of assessmentdossier.

Programmaboekje N1

Werkplekleren en termen

Doel: oriënteren op het beroep van leraar

Tijdens het werkplekleren onderzoek jij de doelgroep en het beroep van leraar. Ken ik de doelgroep en past het beroep bij mij? Dit doe je door stapsgewijs om te gaan met de Leerresultaten (LERS) en opbouw van het portfolio. Zelfverdieping en leren reflecteren op de opgedane kennis en ontwikkeling op de opleidingsscholen legt een praktische basis voor het inzicht in het beroep van de leraar en het leren kennen van de leerlingen.

Termen en begrippen

 

CC

Clustercoördinatoren (twee CC’s per regio/cluster): De clustercoördinator plaatst studenten binnen een opleidingsschool. Daarnaast organiseren zij de transfermomenten

CGI

Criterium Gericht Interview: dit is het moment waarop de student samen met de IO en SO een gesprek aangaat en allerlei vragen krijgt over de ontwikkeling en bewijsstukken die de student heeft verzameld tijdens het werkplekleren

HR

Hogeschool Rotterdam

IO

Instituutsopleider: deze persoon begeleidt je bij het werkplekleren en het maken van je portfolio

IvL

Instituut voor Leraren

LERS

Leerresultaten (zie studiehandleiding N1 op website HR)

Programmaboekje

Instructie over het hoe en wat van het werkplekleren

SO

Schoolopleider (algemeen begeleider van de studenten op de opleidingsschool): coördineert de praktijk rondom het werkplekleren

Transferdagen

Ook wel transfermomenten/-bijeenkomsten genoemd: dit zijn bijeenkomsten waarbij praktijk en theorie bij elkaar komen

VO

Voortgezet onderwijs

Werkplekleren

Voorheen ook wel stage genoemd: het leren in een werkomgeving van een opleidingsschool

WPB

Werkplekbegeleider: begeleider op je opleidingsschool met wie je meeloopt

 

 

Organisatorisch

Het tweede gedeelte van het collegejaar word je voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid; ten minste één dag per week (maandag) via het opleidingsprogramma van RPO.

Dit programma bestaat uit 14 maandagen Werkplekleren op een stageschool, waaronder vier transfermomenten.

Op maandag 05/02 start jouw werkplekleren! Jij meldt je op een afgesproken tijdstip bij je schoolopleider/werkplekbegeleider of IO op een locatie die vooraf aan je doorgegeven is.

De transfermomenten kunnen een combinatie van online en fysiek zijn, waarbij je op een locatie zit van één van de stagescholen uit je regio/cluster. Doel van de transfermomenten is dat je met andere studenten de opdrachten van het werkplekleren uitwerkt en kennis met elkaar deelt.

Tijdens deze transfermomenten worden jullie, indien mogelijk, geclusterd in groepen.

Neem voorafgaand aan het werkplekleren de Handleiding Niveau 1 van de Hogeschool Rotterdam goed door. Je vindt de handleiding via deze link. Daar is ook een kennisclip te vinden, gemaakt door de Hogeschool Rotterdam, die een nadere toelichting op de invulling van het werkplekleren niveau 1 geeft.

De transfermomenten zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur en worden voorgezeten door de schoolopleider, en/of clustercoördinator en/of instituutsopleider. Tijdstip van aanwezigheid op jouw werkplekleren kan per stageschool verschillen. Zorg dat je dit navraagt bij je schoolopleider.

"In welk cluster zit ik eigenlijk?"
Zie de lijst met scholen en schoolopleiders bij de menuknoppen VPR, ZHZ en NWN!

 

start N1

maandag 5 februari

Cluster NWN:

9:00 - 10:00 kick-off op Spieringshoek, Schiedam. Daarna ga je naar je eigen stageschool.

Cluster VPR:

9:00 - 10:00 kick-off op Oude Maas, Spijkenisse. Daarna ga je naar je eigen stageschool.

Cluster ZHZ:

Online kick-off om 9.00 uur of 10.00 uur - afhankelijk van je instituutsopleider. Je ontvangt informatie hierover ook per mail.

 

transfermoment 1

25 maart

Pedagogiek 'Ken je doelgroep'

transfermoment 2

22 april

'Van VMBO tot Gymnasium'

transfermoment 3

13 mei

'De taken van een docent'

transfermoment 4

10 juni

Pitchen portfolio en afsluiten

Inhoudelijk

Transfermoment 1

Thema Pedagogiek ken je doelgroep : interviewen van de doelgroep[1];

Onderwerpen:

 • Identiteitsontwikkeling: ‘Persoonlijkheid en levensloop’
 • Identiteitsontwikkeling: ‘Identiteitsverwarring en identiteitsstatus’
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Identiteitsontwikkeling: ‘Peer- en leeftijdsgenoten, groepsvorming en opvoedingsstijlen’
 • Seksuele ontwikkeling

Op dit transfermoment neem je interviews en vragenlijsten af bij diverse leerlingen uit het VMBO/HAVO/VWO/MBO. Deze interviews zijn gebaseerd op de vijf onderwerpen van Adolescentiepsychologie welke behandeld zijn op de Hogeschool Rotterdam. Mogelijk heb je een aantal gesprekken al gevoerd op je stageschool. Tijdens dit transfermoment rond je de gesprekken af en maak je je opdracht voor Pedagogiek.

De schoolopleider faciliteert de leerlingen en zorgt ervoor dat jij de ruimte en tijd hebt om deze interviews en vragenlijsten af te nemen.

 

Transfermoment 2

Thema Professioneel handelen; interview en casuïstiek op het beroep van de leraar;

Onderwerpen:

 • Leraar in VMBO/HAVO/VWO/MBO wat zijn de overeenkomsten en verschillen?[2]
 • rollen van de leraar[3]
 • Houding in de praktijk

Je neemt op je leerwerkplek interviews af en bespreekt casussen vanuit de praktijk met docenten van deze stagescholen. Deze interviews zijn gebaseerd op de onderwerpen van Professioneel Handelen.

De schoolopleider faciliteert de mentoren en docenten en maakt de koppeling met jou als student.

Daarnaast verzorgt de clustercoördinator in overleg met de schoolopleider een aantal casussen die je bespreekt met ervaren docenten. Deze casuïstiek, hoe je hier als leraar op handelt en de reflectie op je handelen geeft je een beeld van het beroep van de leraar.

Transfermoment 3

Thema Professioneel handelen; de taken van de leraar;

Tijdens dit transfermoment krijg je inzicht in verschillende onderdelen van het beroep van leraar. (takenboek, taken behorende bij het leraarsvak, voorbereiden, vergaderen, mentoraat/ coaching, open dag, PR, nakijken, leerlingvolgsysteem, teams, mail, ouders en vragen etc.)

Je spreekt met collega's uit het werkveld die een bepaalde taak hebben, naast het lesgeven.

Transfermoment 4

Thema Communicatie het pitchen van je portofolio;

Onderwerpen:

 • oefenen van een Criterium Gericht Interview CGI (pitchen)
 • aanpassingen portfolio

Samen met je instituutsopleider en schoolopleider oefen je het CGI en maak je indien nodig aanpassingen op je portfolio. Het doel van je GCI is dat je tijdens het werkplekleren docenten en leerlingen hebt geobserveerd. Deze observatiemomenten en de reflectie hierop zijn bewijsstukken voor je ontwikkeling. Het doel van dit CGI en portfolio is om erachter te komen of het beroep van docent is weggelegd voor jou als student: pas ik bij het beroep en past het beroep bij mij?


[1] De Wilde, Theunissen, & Van der Wal, 2021

[2] Geerts, W. & van Kralingen, R. (2020). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.

[3] Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Gent: Pica

Praktische informatie

 • Het werkplekleren start op 5 februari 2024! In clusters NWN en VPR heb je in de ochtend van 5 februari 2024 van 09.00 uur tot 10.00 uur een gezamenlijke kick-off. Bij cluster ZHZ begin je op je stageschool en heb je een online kick-off om 9.00 uur of 10.00 uur - afhankelijk van je instituutsopleider. Je ontvangt informatie hierover ook per mail.
 • Wij gaan ervan uit dat je elke stagedag beschikbaar bent van 08.00 uur tot 17.00 uur.
 • Indien mogelijk: kijk of je een dag mee kan lopen met een klas. Overleg met je WPB en SO wanneer dat zou kunnen.
 • Er zijn vier transfermomenten. Deze zijn fysiek, en worden op diverse locaties georganiseerd.
 • Je verzamelt bewijzen om minimaal 5 leerresultaten (LERS) aan te tonen. De Hogeschool Rotterdam geeft in haar handleidingen diverse tips over hoe dit aan te pakken. De instituutsopleider kan begeleiden bij het schrijven van het portfolio.
 • Vanaf medio juni zullen de CGI’s plaatsvinden. In mei word je op de hoogte gesteld door de instituutsopleider van het tijdschema (per student 15 minuten, er wordt gewerkt in groepen van 4 studenten + 30 minuten nabespreking).
 • Het werkplekleren van N1 is vakonafhankelijk. Alleen daar waar mogelijk volg je in duo´s het werkplekleren binnen je vakgebied. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt je geplaatst binnen een profiel alfa, bèta of gamma. Doel van het werkplekleren N1 is: ‘Pas ik bij het beroep van leraar’ en ‘Past het beroep van leraar bij mij’? Daarnaast ontdek je dat het vak van leraar meer inhoud dan alleen lesgeven.
 • Op de kalender van de Hogeschool Rotterdam staan in de laatste schoolweken een aantal momenten voor herkansingen. Op het moment dat jij een herkansing hebt op maandag laat dit dan op tijd weten aan je WPB en SO. Let hierbij gelijk op het aantal stagedagen!

Uitvoering opdrachten:

 • Het werkplekleren van N1 is vakonafhankelijk, dat wil zeggen dat je, los van je eigen vakgebied, mee gaat lopen in een school. Alleen daar waar mogelijk volg je in duo´s het werkplekleren binnen je vakgebied. Het doel van het werkplekleren op N1 is een oriënterende stage waarbij je kennis maakt met onderwijs en het vak van leraar in het algemeen. Dat houdt in dat je observeert bij lessen, maar ook pauzewachten meedraait, methodes bekijkt, interviews afneemt, meedoet aan buitenschoolse activiteiten en voor zover mogelijk deelneemt aan vergaderingen.
 • Elke stagedag start met een check-in op de maandagochtend bij de schoolopleider of werkplekbegeleider en sluit je einde van de maandag af met een check-out. Tijdens de check-in bespreek je wat jij die dag gaat doen, welke opdrachten je hebt en kun je aangeven wat je daarbij nodig hebt. Bij de check-out bespreek je hoe je stagedag verlopen is, reflecteer je op je eigen functioneren en kun je nadenken hoe je dit kunt verwerken in je portfolio. Je kunt ook alvast je volgende stagedag voorbereiden.
 • Je mag tijdens je N1 stage, in overleg, een deel van een les verzorgen. Denk hierbij aan het verwelkomen van de leerlingen in de les, een les opstarten, het begeleiden van groepjes leerlingen bij zelfstandig werken, een quiz maken of de les afsluiten. Dit zijn waardevolle momenten, waarin je kunt ervaren hoe het is om met een klas te werken. Check welke mogelijkheden er binnen jouw stageschool zijn. Bespreek hetgeen je doet altijd na zodat je kunt leren van de feedback die je krijgt. Deze feedback kun je verwerken in je portfolio.
 • Voorafgaand aan je CGI lever je je portfolio in bij je instituutsopleider. Je portfolio geeft een mooi beeld van wat je hebt gedaan en geleerd. Wat is jouw beeld van de taken en verantwoordelijkheden van een leraar. Heeft deze stage jouw beeld rondom dit beroep veranderd? Tijdens je CGI geef je antwoord op de vragen: Pas ik bij het beroep en past het beroep bij mij?

Afspraken

 • Iedere student krijgt een raamovereenkomst (voorheen stagecontract) met zijn/haar Opleidingsschool (RPO).  Deze overeenkomst teken je één keer en blijft geldig voor de gehele opleidingsduur bij RPO.
 • Zorg dat je zo snel mogelijk je RPO-raamovereenkomst ondertekent en inlevert bij je schoolopleider. Op de kick-off is hier ook gelegenheid voor. We gaan er van uit dat je op de opleidingsdagen de gehele dag ( van 8.00 uur tot 17:00 uur) aanwezig bent op de leerwerkplek. Als je onverhoopt ziek bent, neem dan minimaal 30 minuten voor de start van het eerste uur contact op met de WPB en SO. Maak met je afspraken over het inhalen van opdrachten en/of een vervangende opdracht.
 • Mocht je, door omstandigheden, dreigen te laat te komen op het werkplekleren neem je z.s.m. contact op met de receptie/administratie van je stageschool en vraag je hen je te laat komen door te geven aan je WPB en SO.
 • Voor de leerlingen van de school ben je ‘gewoon’ een leraar, dus heb je een voorbeeldfunctie binnen de school. Niet alleen gedragsmatig, maar ook qua kleding e.d. Tijdens elke stagedag ben je representatief gekleed en verzorgd. Benader zowel leerlingen als personeel met respect. Let op je taalgebruik en houd je aan de afspraken binnen de school; stel je voorafgaand aan je eerste dag van de schoolafspraken op de hoogte.
 • Mail alleen in uiterste gevallen en na overleg met je WPB/SO met leerlingen. Indien nodig communiceer dan uitdrukkelijk alleen met je schoolmailadres!
 • Kopiëren doe je in overleg met je WPB . Stel je op de hoogte van schoolafspraken rondom kopiëren op je leerwerkplek.
 • Ga altijd zorgvuldig om met privacy van personen. Vermeld als regel geen namen bij de uitwerking van een opdracht.

Opleidingsprogramma

Stagedag

Datum

Inhoud

1

05/02

Eerste dag werkplekleren op stageschool

VPR en NWN: 9u - 10u kick-off op stageschool

ZHZ: 9u online kick-off vanaf je stageschool

2

12/02

Stagedag

3

19/02 t/m 23/02

Voorjaarsvakantie

 

26/02

Stagedag

4

04/03

Stagedag

5

11/03

Stagedag

6

18/03

Roostervrije week / wel stage

7

25/03

Stagedag

13.00-17.00 uur Transfermoment 1 : Pedagogiek 'Ken je doelgroep'

8

01/04

Geen stage (Tweede Paasdag)

 

08/04

(Her)Toetsweek, wél stage.

9

22/04

Stagedag

13.00-17.00 uur Transfermoment 2 : Professioneel handelen 'Van VMBO tot Gymnasium'

 

29/04 t/m 03/05

Meivakantie

 

05/05 t/m 10/05

Meivakantie

10

06/05

Stagedag

11

13/05

Stagedag

13.00-17.00 uur Transfermoment 3: Professioneel handelen 'Taken van de docent'

12

20/05

Geen stage (Tweede Pinksterdag)

 

27/05

Stagedag

13

03/06

Stagedag

14

10/06

Stagedag
13.00-17.00 uur Transfermoment 4:  Pitchen portfolio

 

17/06

(Her)toetsweek 8 / CGI

 

24/06

(Her)toetsweek 9 / CGI

 

01/07

(Her)toetsweek OP4

 

08/07

Zomervakantie

Transfermiddagen N2-N4

Informatie

Een aantal keer per blok zal je worden uitgenodigd om naar 'Transferbijeenkomsten' te komen. Zie daarvoor het programma op de kalender van jouw cluster. Op die middagen loop je dus geen stage, maar ben je op locatie aanwezig bij RPO Rijnmond. Tweemaal per blok zal jouw instituutsopleider het programma verzorgen in samenwerking met een schoolopleider (genaamd transferbijeenkomst IO-SO) en eenmaal per blok heb je een middag met workshop(s) (genaamd transferbijeenkomst workshops).

Workshops:

Tijdens deze praktijkbijeenkomsten leggen we de verbinding tussen de theorie, die jullie krijgen op Hogeschool Rotterdam, en de praktijk zoals jullie die ervaren tijdens de stage. We doen dit d.m.v. keuzeprogramma's.

Er worden workshops aangeboden die ingaan op de profilering van onze scholen. Verschillende (vernieuwende) onderwijsvormen komen aan bod. Bijvoorbeeld coachend onderwijs, Daltononderwijs en specifieke docentvaardigheden voor VMBO. Andere workshops gaan over persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld timemanagement, persoonlijke ontwikkeling en omgaan met studie/werk-privébalans. Op die manier sta je in de toekomst krachtiger voor de klas, als leraar en als mens.

Je behaalde resultaten en je ervaringen uit de praktijkbijeenkomsten worden afgerond in het CGI. In het onderdeel “Workshops” doe je verslag van wat jij hebt geleerd en meeneemt in het leraarschap n.a.v. deze bijeenkomsten.

Onder het tabblad "Workshops" vind je een lijst met een korte uitleg van de workshops die te volgen zijn tijdens deze bijeenkomsten. Per bijeenkomst geef je vooraf je voorkeur aan en volg je 1 workshop van 1,5 a 2 uur. Meer informatie krijg je via RPO Rijnmond en je instituutsopleider.

Kalender 2023 - 2024

Zet de volgende data in je agenda en communiceer ze met je werkplekbegeleider!
De locatie van de middagen wordt gecommuniceerd door je IO of clustercoördinator.

Let op: nieuw dit jaar is dat je bij de workshops kunt kiezen uit álle aangeboden workshops van RPO, ook buiten jouw cluster.

4 oktober 2023 | 15:00u

Transfermiddag met IO

22 november 2023 | 15:00u

Transfermiddag met IO

13 december 2023 | 15:00u - 17:00u

Workshopmiddag

7 februari 2024 | 15:00u

Transfermiddag met IO

13 maart 2024 | 15:00u - 17:00u

Workshopmiddag

24 april 2024 | 15:00u

Transfermiddag met IO

 

Workshops

Keuzeaanbod

Download hier het wervingsdocument voor 13 maart 2024:

Open bestand Workshops 13 maart 2024

NWN (Nieuwe Waterweg Noord)

Clusterinformatie

Schiedam, augustus 2022

 

Beste student,

Welkom in cluster Nieuwe-Waterweg-Noord! Dit jaar loop je stage op een van onze opleidingsscholen in deze regio.

Wij breiden steeds verder uit en vanaf dit jaar zijn de volgende scholen aangesloten bij RPO Rijnmond.

Sg Spieringshoek Google Maps | Website
De Internationale Vos (locatie Mavo Vos) Google Maps | Website
Het Lyceum Vos Google Maps | Website
De Mavo Vos Google Maps | Website
Het College Vos Google Maps | Website
Mavo Schravenlant Google Maps | Website
Lyceum Schravenlant Google Maps | Website
Stedelijk Gymnasium Schiedam Google Maps | Website
St.-Jozefmavo Google Maps | Website
Zadkine Benthemstraat Google Maps | Website
Zadkine Prins Alexanderlaan Google Maps | Website
ProNova College Google Maps | Website
Krimpenerwaardcollege Google Maps | Website

 

In deze WikiWijs vind je alle algemene informatie over RPO en je opleiding en onder deze NWN-kop zul je specifieke informatie vinden voor ons cluster en jouw stageschool. Houd deze WikiWijs in de gaten voor wijzigingen en updates! Lees al deze informatie goed door, zodat je weet wat er van je verwacht wordt en wat jij van ons mag verwachten.

De contactgegevens van de SO-ers vind je onder de knop Schoolopleiders.

Veel succes en plezier met je opleiding!

Diederik van Dalen,
Gerben Lodder

Clustercoördinatoren RPO Rijnmond/NWN


Voor meer info over RPO neem je een kijkje op https://rpo-rijnmond.nl/

 

Clustercoördinatoren

De clustercoördinatoren houden zich met name bezig met de plaatsing van studenten op de scholen in de regio NWN. Daarnaast organiseren zij de transferbijeenkomsten en zijn ze de contactpersoon tussen de stageschool en de opleidingsschool. In veel gevallen zul je niet met de clustercoördinatoren in contact komen, omdat je eerste contact altijd je werkplekbegeleider, instituutsopleider en schoolopleider is, maar je mag ons altijd mailen!

 

Diederik van Dalen

vandalen@deinternationalevos.nl

Gerben Lodder

clustercoordinator@spieringshoek.nl

 

 

Schoolopleiders

School Schoolopleider Emailadres
Sg Spieringshoek Jeannette van Leeuwen a.vanleeuwen@spieringshoek.nl
De Internationale Vos Vacant Contact: vandalen@deinternationalevos.nl
Het Lyceum Vos Auke Hobijn hobijn@demavovos.nl
De Mavo Vos Sabah Yekhlef yekhlef@demavovos.nl
Het College Vos Serhat Ocak ocak@hetcollegevos.nl
Mavo Schravenlant Margriet Halbertsma halbertsma@mavoschravenlant.nl
Lyceum Schravenlant René Zanen zan@schravenlant.nl
Stedelijk Gymnasium Schiedam Marieke Dorussen
Marion Jacobs
m.dorussen@stgs.nl
m.jacobs@stgs.nl
Zadkine Helga Heijdra h.heydra@zadkine.nl
Zadkine Najat Ahmadi n.ahmadi@zadkine.nl
St.-Jozefmavo Dewi van der Gaag dvdgaag@sjm.nl
Krimpenerwaardcollege Linnette Revierre rvr@kwcollege.nl
ProNova College Susanne Verweij s.verweij@pronovacollege.nl

Instituutsopleiders


Mijn naam is Karlyn Winter. Op de Hogeschool ben ik werkzaam bij de lerarenopleiding maatschappijleer. Hiervoor heb ik gewerkt als docent in het voortgezet speciaal onderwijs. Ik geef verschillende vakken zoals bijvoorbeeld Internationale Betrekkingen en Recht en Staatkunde. Ik ben SLC-er van jaar vier en dus ook Instituut Opleider. Je kunt mij via de mail bereiken.

Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

E-mail:  a.l.k.winter@hr.nl


Hallo allemaal,

Mijn naam is Bob van Beveren en ik ben namens Hogeschool Rotterdam als instituutsopleider betrokken bij de Opleidingsschool RPO Rijnmond, regio VPR (Voorne Putten Rozenburg). De Opleidingsschool RPO Rijnmond is mij niet geheel onbekend, ik ben namelijk zelf in de regio’s VPR/ NWN opgegroeid en opgeleid. Mijn middelbareschooltijd speelde zich af bij de Charles de Foucauld Mavo. Toen ik hier de vraag “wat wil je later worden?” moest beantwoorden, leek het mij wel wat om in de toekomst als docent aardrijkskunde voor de klas te gaan staan. Hiervoor heb ik eerst de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 bij het Zadkine in Spijkenisse afgerond en vervolgens de Lerarenopleiding Aardrijkskunde bij Hogeschool Rotterdam.

Als vierdejaarsstudent kreeg ik binnen RPO Rijnmond een kleine aanstelling aangeboden bij een Vmbo-school in Schiedam (Mavo Schravenlant XL). Na het behalen van mijn bevoegdheid mocht ik hier direct fulltime aan de slag. Tijdens de jaren die daarna volgden ontdekte ik mijn passie voor didactiek en onderwijsontwikkeling en heb ik mij hierin gespecialiseerd door de Master Leren & Innoveren op Hogeschool Rotterdam te gaan volgen.

Na een korte onderwijsonderbreking waarin ik heb gewerkt als projectleider/ bouwvakker ben ik nu weer werkzaam in het onderwijs, dit keer als lerarenopleider (didactiek en pedagogiek) en instituutsopleider.

Ik wens iedereen heel veel succes dit studiejaar, tot snel!

Bob van Beveren
b.c.h.van.beveren@hr.nl

 


Mijn naam is Marion van den Dobbelsteen. Ik ben nu zo'n 11 jaar werkzaam op de lerarenopleiding geschiedenis van de hogeschool. Naast de geschiedenisvakken geef ik vooral veel vakdidactiek, ben ik SLC van jaar 4 en Assessor. Hiervoor heb ik 15 jaar lesgegeven in het VO en heb daar ook veel stagiaires begeleid. Dit jaar kom ik het team van RPO-NWN versterken als instituutsopleider. Je kunt mij op alle stageniveaus tegenkomen. Graag contact via de mail of via teams (m.y.van.den.dobbelsteen@hr.nl)

 

Regiocoördinator

Hélène Timmers (Mail Hélène, klik hier)

Regiocoördinator RPO Rijnmond

Als Regio-coördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam ben ik de schakel tussen de Opleidingsschool RPO, de Leerwerkplekken (stagescholen) en de HR. Ik werk al meer dan dertig jaar met passie en plezier in het onderwijs. Mijn ervaring is opgebouwd uit het werken op zowel reguliere vmbo’s, als binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster IV). Zeker als teamleider en locatiedirecteur heb ik veel ervaring in het sparren met (aankomende) leraren over het geven van betekenisvol onderwijs. Die ervaring neem ik mee in mijn functie als regio-coördinator, waarbij ik met name de kwaliteit en inhoud van het opleidingsprogramma monitor. Dat doe ik binnen RPO vooral samen met het team van Instituutsopleiders (IO’s) en de cluster-coördinatoren. Ik hoop dat jij met net zoveel plezier in het onderwijs aan de slag gaat!

VPR (Voorne-Putten Rozenburg)

Clustercoördinatoren

Marieke Aantjes

m.aantjes@penta.nl

Sjoerd Hoekstra

 

s.hoekstra@helinium.nl

Schoolopleiders

School Schoolopleider Emailadres
Yuverta Brielle

Elisabeth Benson

Lisa Mirtilli

e.benson@yuverta.nl

l.mirtilli@yuverta.nl

Yuverta Klaaswaal Elke Lamers e.lamers@yuverta.nl
Maerlant Pim Stins p.stins@mearlant.eu
Helinium Sjoerd Hoekstra s.hoekstra@helinium.nl
Ring van Putten Ivanka Broer bre@deringvanputten.nl
My College Robert Bal r.bal@my-college.nl
Zadkine Sportlaan 13 Monique Hagen m.m.hagen@zadkine.nl
Zadkine Sportlaan 15 Monique Hagen m.m.hagen@zadkine.nl
Zadkine Eikenlaan Monique Hagen m.m.hagen@zadkine.nl
Zadkine Campus Hoogvliet Monique Hagen m.m.hagen@zadkine.nl
Penta Scala Rietvelden Pieter Huisman p.huisman@penta.nl
Penta Jacob van Liesveldt

Franka de Roos

Aukje van Dam-Penning

f.deroos@penta.nl

a.vandam-penning@penta.nl

Penta Scala Molenwatering Monika Jaskolska m.jaskolska@penta.nl
Penta Hoogvliet Bianca Veenhoff b.veenhoff@penta.nl
Penta de Oude Maas Jacqueline vd Horst j.vanderhorst@penta.nl
Penta Rozenburg Michael Visser m.visser@penta.nl
Penta Bahûrim Marieke Aantjes m.aantjes@penta.nl
Penta Charles de Foucauld

Demi Troost

d.troost@penta.nl

Instituutsopleiders

 

Jaar 1: Guido Koster
(email: g.koster@hr.nl)

Voorbeeld van afbeelding

Beste student,

 

Ik ben docent aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Ik ben verbonden aan de vakgroep Natuurkunde, maar geef alleen les in de pedagogische-, didactische- en onderwijskundige vakken. Daarnaast ben ik o.a. instituutsopleider voor N1 bij VPR. In mijn begeleidende rol als IO wil ik je een overwogen keuze laten maken of het beroep van de docent echt wat voor jou kan zijn. Ik kijk uit naar de gesprekken met jullie over de eerste onderwijservaringen.

 

Je kunt mij benaderen via g.koster@hr.nl

 

Met vriendelijke groet,

Guido Koster

Jaar 1: Carlie Monsanto

c.monsanto@hr.nl

Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor. Mijn naam is Carlie Monsanto en sinds kort mag ik deel uit maken van het IO-team VPR. Ik zal IO’er van niveau 1 zijn en heb er erg veel zin in. Over mijn carrière kan ik vrij kort zijn. Ik heb 14 jaar als docent lesgegeven op het Geuzencollege te Vlaardingen. Ik heb daar de nodige ervaring op gedaan. Daarbij heb ik wat extra taken vervuld zoals verzuim- en leermiddelencoördinator en organiseerde ik erg graag de reizen naar het buitenland. Nu werk ik alweer voor het 2de jaar op de HR en daar heb ik het enorm naar mijn zin. Ik ontmoet jullie heel graag en succes dit school/studiejaar.

 

Tatjana van der Sluis

t.van.der.sluis@hr.nl

Voorbeeld van afbeelding

Tatjana van der Sluis, kerndocent bij BV exact. Ik geef ook een enkel vak biologie, gewoon omdat ik dat óók zo heel erg leuk vind. Tientallen jaren biologie docent, mentor en specialist gedrag en onderwijsbelemmeringen binnen het reguliere vmbo en binnen het VSO. Nu alweer 4 jaar met heel veel plezier op de HR.  IO- er N 2 t/m 4.  Heel gaaf om aankomende docenten te begeleiden en aan te moedigen, zeker wanneer het met het portfolio even minder gaat. Ik leer ook telkens weer van de studenten; zij inspireren mij en ik hoop dat ik hen ook kan inspireren. Ik houd van buiten zijn, fossielen zoeken ( en liefst ook vinden natuurlijk ) schimmels fotograferen, muziek en lezen. In willekeurige volgorde.

 

Hartelijke groet,

 

Tatjana van der Sluis

Kerndocent BV exact

Randy Middendorp
(email: r.j.middendorp@hr.nl)

 

Hoi allemaal,

 

Mijn naam is Randy Middendorp, ik ben 34 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin in Vlaardingen. Hoewel ik ooit zelf ben begonnen aan de lerarenopleiding Nederlands hier in Rotterdam, heb ik uiteindelijk Nederlands gestudeerd in Leiden. Na mijn studie heb ik op verschillende middelbare scholen gewerkt in Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Shanghai. Mijn voornaamste hobby’s zijn pianospelen, koken en sporten.

 

Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten. Tot snel!


Randy

Melanie de Koning-Riekwel
(email: RieMS@hr.nl)

Voorbeeld van afbeelding

Beste studenten,

Wat is het toch een eer om jullie te mogen begeleiden bij het mooiste vak dat er bestaat; het docentschap! Wat ik jullie kom brengen is mijn didactische en pedagogische ervaring opgedaan in de zevenentwintig jaren voor de klas. En wat ik bij jullie kom halen is inspiratievolle energie. Want van enthousiaste leraren in opleiding word ik erg blij. Ik verheug me om met jullie te mogen samenwerken richting die eindstreep.

Tot snel ziens en spreeks.

Melanie de Koning-Riekwel

Hey there!

 

Ik heet Max Strieder, ben 34 jaar oud, en werk als kerndocent Engels op de Hogeschool Rotterdam. Zelf heb ik mijn bevoegdheid in Tilburg gehaald voor ik op verschillende niveau’s les ging geven, zowel vo als mbo.

Niet lang daarna besloot ik voor twee jaar naar Schotland te verhuizen waar ik aan de University of Glasgow mijn master gehaald heb en ik verliefd geworden ben op het land. Mijn interesses liggen bij de Britse taal en cultuur en heb ik ook een grote interesse in geschiedenis, koken, fietsen en wandelen.

 

Voel je altijd vrij om contact op te nemen voor vragen over de stage!

 

Kind regards,

 

Max

 

 

Regiocoördinator

Hélène Timmers (Mail Hélène, klik hier)

Regiocoördinator RPO Rijnmond

Als Regio-coördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam ben ik de schakel tussen de Opleidingsschool RPO, de Leerwerkplekken (stagescholen) en de HR. Ik werk al meer dan dertig jaar met passie en plezier in het onderwijs. Mijn ervaring is opgebouwd uit het werken op zowel reguliere vmbo’s, als binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster IV). Zeker als teamleider en locatiedirecteur heb ik veel ervaring in het sparren met (aankomende) leraren over het geven van betekenisvol onderwijs. Die ervaring neem ik mee in mijn functie als regio-coördinator, waarbij ik met name de kwaliteit en inhoud van het opleidingsprogramma monitor. Dat doe ik binnen RPO vooral samen met het team van Instituutsopleiders (IO’s) en de cluster-coördinatoren. Ik hoop dat jij met net zoveel plezier in het onderwijs aan de slag gaat!

ZHZ (Zuid-Holland Zuid)

Clusterinformatie

Beste student,

Welkom in cluster Zuid-Holland-Zuid! Dit jaar loop je stage (werkplekleren) op een van onze stagescholen in deze regio.

De volgende besturen zijn onderdeel van ons cluster; OZHW, Stedelijk Dalton Lyceum, RGO Middelharnis, De Hoeksche School, Willem de Zwijger College, Yuverta, Zadkine, H3O Insula College, CSG Willem van Oranje, DevelsteinCollege, SPON Griendencollege en het Johan de Witt gymnasium.

De contactgegevens van de SO vind je onder de knop Schoolopleiders. In deze WikiWijs vind je alle algemene informatie over RPO en je opleiding en onder deze ZHZ-kop zul je specifieke informatie vinden voor ons cluster en jouw stageschool. Houd deze WikiWijs in de gaten voor wijzigingen en updates! Lees al deze informatie goed door, zodat je weet wat er van je verwacht wordt en wat jij van ons mag verwachten.

Veel succes en plezier met je opleiding!

Marianne Bijkerk,
Joana Oliveira

Clustercoördinatoren RPO Rijnmond/ZHZ


Voor meer info over RPO neem je een kijkje op https://rpo-rijnmond.nl/

 

Clustercoördinatoren

De clustercoördinatoren houden zich met name bezig met de plaatsing van studenten op de scholen in de regio ZHZ. Daarnaast organiseren zij de transferbijeenkomsten en zijn ze de contactpersoon tussen de stageschool en de opleidingsschool. In veel gevallen zul je niet met de clustercoördinatoren in contact komen, omdat je eerste contact altijd je werkplekbegeleider, instituutsopleider en schoolopleider is, maar je mag ons altijd mailen!

Marianne Bijkerk

marianne.bijkerk@ozhw.nl

Joana Oliviera

j.oliveira@dalton-dordrecht.nl


 

Schoolopleiders

 

SCHOOL

SCHOOLOPLEIDER

E-MAILADRES

Dalton Lyceum Barendrecht

Bart Geefshuijsen

bart.geefshuijsen@ozhw.nl

Gemini College Ridderkerk

Judith Steenhuizen

judith.steenhuizen@ozhw.nl

Gemini College Lekkerkerk

Chris Boom

chris.boom@ozhw.nl

Focus Beroepsacademie Barendrecht

Stan Ringlever

s.ringlever@focusberoepsacademie.nl

Walburg College Zwijndrecht

Marianne Bijkerk

marianne.bijkerk@ozhw.nl

Maxima College Ridderkerk

Jan Huisman

jan.huisman@maximacollege.nl

Loket Zwijndrecht

Karsten van de Velde

kvandevelde@loketzwijndrecht.nl

Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg

Esther van Rossem

e.rossem@dalton-dordrecht.nl

Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg

Sandra van den Berg

s.berg@dalton-dordrecht.nl

Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Amarenske Troost

a.troost@dalton-dordrecht.nl

Insula College Koningsstraat

Kim Vos

kvos@insulacollege.nl

Insula College Halmaheiraplein

Anette van der Touw

avandertouw@insulacollege.nl

Insula College Leerpark

Martijn Jabaaij

mjabaaij@insulacollege.nl

Willem de Zwijger College Papendrecht & Hardinxveld-Giessendam

Pinar Rousian

p.rousian@wdzwijger.nl

Griendencollege Sliedrecht

Misja Demandt

m.demandt@spon.nl

Willem van Oranje Oud-Beijerland

Rianne Vos

r.vos@dewillem.nl

Hoeksch Lyceum Oud- Beijerland

Everine van der Vliet

Michael Mourik

e.vandervliet@hoekschlyceum.nl

m.mourik@hoekschlyceum.nl

Actief College Oud-Beijerland

Monique Campo

m.campo@actiefcollege.nl

RGO College Middelharnis

Amy Schreurs

srsa@rgomiddelharnis.nl

RGO VMBO Middelharnis

Jessica Leijten

Joost Slagboom

leij@rgomiddelharnis.nl

slaj@rgomiddelharnis.nl

Develstein College Zwijndrecht

Hariette Kampman

hkampman@develsteincollege.nl

Yuverta Dordrecht

Marco van Barneveld

m.van.barneveld@yuverta.nl

Yuverta Ottoland

Frank Hulsman

f.hulsman@yuverta.nl

Zadkine alle locaties

Evelien Swint

e.swint@zadkine.nl

Instituutsopleiders

Sabrien el Hadidy (s.m.el.hadidy@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 1

Hai studenten!

Ik ben Sabrien el Hadidy en na 11 jaar in het vmbo te hebben gewerkt als gymdocent en leerlingbegeleider, ben ik terechtgekomen op de Hogeschool Rotterdam. Ik begon als NPO coach, waar ik studenten begeleidde op hun stage die achterstanden hadden door (o.a.) de lastige coronajaren. Later ben ik ook als docent pedagogiek en didactiek en als instituutopleider van N2 en N3 aan het werk gegaan. Ik vind de vakken die ik geef enorm leuk en een hele waardevolle combinatie met het instituutopleiderschap waarbij steeds de koppelijk naar de beroepspraktijk gemaakt wordt. Dit schooljaar ben ik IO'er van N1-studenten.


Silke Vogelsang (s.k.vogelsang@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2, 3 en 4

Mijn naam is Silke Vogelsang en van oorsprong ben ik Berlijnse. Ruim twintig jaar geleden heb ik de stap vanuit de theaterwereld in Duitsland naar het onderwijs in Nederland gemaakt. Een stap waar ik nog steeds dagelijks heel blij mee ben. Ik vind het ontzettend mooi werk: ik mag mijn passie voor mijn vak uitdragen en anderen op hun weg naar wie zij willen worden een stuk begeleiden. Dat is heel inspirerend, afwisselend en vaak dankbaar werk. De afgelopen 20 jaar heb ik voor de klas gestaan in het voorgezet onderwijs en heb dit de afgelopen tien jaar steeds met werken in het hoger onderwijs gecombineerd. Ik heb zowel op de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding Duits aan de Hogeschool Utrecht gewerkt, als ook bij het University College van de Universiteit Utrecht, waar ik tevens mijn promotieonderzoek naar burgerschap in het moderne vreemde taal onderwijs aan het afronden ben. Als IO hoop ik jullie, de leraren van de toekomst, bij het volgende stapje op weg naar geweldig onderwijs te kunnen ondersteunen, zodat jullie stevig wortelen in ons geweldige vak en van daar uit als geweldige vakmensen naar scholen uit zullen vliegen. To infinty and beyond!


Hanneke Verkleij (h.m.verkleij@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2, 3 en 4

Vanuit mijn werk als docent pedagogiek en didactiek binnen het cluster M&M ben ik bekend met de theorie die aangeboden wordt aan startende docenten. De theorie over hoe mensen leren in allerlei verschillende situaties vind ik super interessant. Maar ook de vraag wat iemand nodig heeft om zo goed mogelijk te leren, of dat nou om kennis gaat of om vaardigheden, houdt mij bezig. Of het nu gaat om het leren door leerlingen of het leren om voor de klas te staan, bij alles ga ik ervanuit dat (bijna) alles te leren is.  Zolang je er als lerende maar zin in hebt en je de juiste begeleiding en tools krijgt aangeboden! Vanuit mijn ervaring als leerkracht op basisscholen in Rotterdam en omgeving, hoop ik te zien en te weten welke gereedschapskoffer je als startend docent nodig hebt om stevig voor de klas te staan, om te gaan met ouders en goede leerzame lesbijeenkomsten te ontwikkelen voor de leerlingen in jouw klassen. Na mijn studie Onderwijskunde, aan de Universiteit Utrecht, heb ik nog meer inzicht gekregen in de manier waarop we onderwijs kunnen vormgeven en enthousiast kunnen blijven om het onderwijs te blijven verbeteren. Ik hoop dan ook een bijdrage te kunnen leveren tijdens de begeleiding in de stages en bij het afstuderen start-bekwaam. Zowel vanuit mijn rol als SLC van jaar 4 bij de vakgroep aardrijkskunde als ook als IO-er voor de verschillende niveaus binnen RPO ZHZ. Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken!


Sandra van den Berg (S.Berg@dalton-dordrecht.nl)

Afbeelding met persoon, binnen, glimlachen, tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving Instituutsopleider niveau 1, 2, 3 en 4

Mijn naam is Sandra van den Berg en ik ben sinds 2012 instituutsopleider voor de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werk ik op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg te Dordrecht.
Mijn werkzaamheden daar bestaan uit het coachen van nieuwe collega’s en studenten. Daarnaast geef ik het mooiste vak, namelijk geschiedenis aan mavo 3 en mavo 4.  
De meesten van jullie kennen mij als schoolopleider van het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg in Dordrecht en ook dat doe ik al heel lang met heel veel plezier. Dit jaar ga ik niveau 2, 3, en 4 studenten begeleiden in Dordrecht op de locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum, in februari zullen daar de studenten van jaar 1 nog bijkomen.


Janneke Hoekman (j.hoekman@hr.nl)

Instituutsopleider deeltijd

Mijn naam is Janneke Hoekman. Voordat ik in 2010 op de lerarenopleiding kwam werken, werkte ik als docent op het Albeda College. Daar gaf ik les op de opleiding Helpende Welzijn Niveau 2, Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 en 4 en Onderwijsassistent Niveau 4. Ik ben orthopedagoog met een specialisatie in de leerproblemen. Op de lerarenopleiding geef ik dan ook vooral de pedagogische vakken en de minor Passend Onderwijs en Leerlingenzorg. Daarnaast coördineer ik de vakgroep Samen Opleiden Generiek Exact. Ik heb de afgelopen jaren veel studenten begeleid als studieloopbaancoach en instituutsopleider, zowel in de voltijd als in deeltijd. De deeltijdstudent heeft vaak al veel werkervaring en eerder verworven competenties. Ieder vertrekt vanuit een ander startpunt met als doel om een goede leraar te worden. Ik begeleid de deeltijdstudenten van alle niveau’s op de locaties in Barendrecht, in de Hoeksche Waard en in Middelharnis. 


John Peters van Ton (a.j.peters.van.ton@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2, 3 en 4

Mijn naam is John Peters van Ton. De afgelopen 25 jaar ben ik in het onderwijs actief geweest in het VMBO, MBO en HBO-onderwijs. De laatste 12 jaar doe ik dit voor de Hogeschool Rotterdam. Hier houd ik mij vooral bezig met afstudeerbegeleiding, stagebegeleiding en het doceren van bedrijfseconomie. De tijd die ik niet bezig ben met onderwijs ben ik actief als hobbyboer op het prachtige platteland van de Hoeksche Waard.


Eelco Driessen (e.s.driessen@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2, 3 en 4

Ik ben Eelco Driessen, 46 jaar, trotse vader van Mette (9 jaar) en Bente (7 jaar), samenwonend met Esther en woonachtig te Barendrecht. Sinds twee weken ben ik verbonden aan de Hogeschool Rotterdam in de functie van lerarenopleider geschiedenis. Daarnaast zal ik dus ook als instituutsbegeleider 20 studenten begeleiden op de niveaus 2, 3 en 4.

Ik ben de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest op verschillende middelbare scholen als docent geschiedenis én mentor. Ik heb altijd op scholengemeenschappen gewerkt en daarmee dus het voorrecht gehad om me als docent te hebben mogen ontwikkelen op verschillende onderwijsafdelingen tegelijkertijd. Daarnaast ben ik werkzaam geweest voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de zogenaamde ‘examenboer’ in Nederland.

Zodoende neem ik de nodige onderwijservaring uit de praktijk mee in mijn nieuwe functie aan de Hogeschool. Een functie die ik graag ook een keer wilde ervaren. Daarom vind ik het ook geweldig om gelijk IO’er te mogen zijn. Want het is natuurlijk uiteindelijk in&voor de klas waar het allemaal moet gebeuren voor onze wannabe-docenten (a.k.a. studenten). Daar vindt de echte kruisbestuiving plaats van wat ze in theorie en met ‘droogoefenen’ op de HR hebben geleerd. Ik hoop jullie daarin op een waardevolle manier te kunnen begeleiden. Ik zie ernaar uit om met velen van jullie kennis te maken tijdens toekomstige ‘events’. Maak er een mooi IO-jaar van!

 

leantineLeantine in 't Veld (l.in.t.veld@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2 en 3

Ik ben Leantine in ’t Veld.

Ik heb 26 jaar in het VO gewerkt en ik ben vorig jaar op de HR komen werken. Naast wiskundedocent ben ik ook leerlingcoördinator geweest. In mijn vrije tijd geef ik gymles op de vereniging in Zwijndrecht. Zelf gym ik nog een uurtje in de week en ik ben sinds een jaar ook op de tennisbaan te vinden.

Bij de HR zit ik bij het cluster exact. Ik geef les in wiskunde, vakdidactiek en ik geef les bij TBO. Daarnaast ben ik SLC’er van de 2de jaars wiskunde en dit jaar voor het eerst IO’er. Als je nog meer over mij wil weten, kom gerust eens langs voor een praatje.

 

Johan Souër (johan.souer@hr.nl)

Instituutsopleider niveau 2 en 3

Mijn naam is Johan Souër.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest in het onderwijs en gaf ik economie lessen/colleges op zowel het VO, HBO als Universiteit. Op de Hogeschool Rotterdam geef ik zowel vakinhoudelijke als vakdidactische vakken. Tevens begeleid ik stagiaires en afstudeerders. Mijn vrije tijd besteed ik momenteel vrijwel geheel aan ons 1,5 jaar oude zoontje.

 

robRob Nijhuis (r.nijhuis@hr.nl)

Instituutsopleider deeltijd


Mijn naam is Rob Nijhuis en ik ben vanaf dit studiejaar actief als instituutsopleider binnen RPO. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten deeltijd (alle fasen) binnen het cluster ZHZ.
Ik heb de nodige praktijkervaring in het voortgezet onderwijs: acht jaar lang heb ik op een 'brede' middelbare school gewerkt waarbij ik alle onderwijsniveaus en klassen in mijn lessen Frans heb gehad: van vmbo kb tot vwo, van proeflessen aan aanstaande brugklassers tot examentrainingen. Daarnaast ben ik mentor en organisator van diverse uitwisselingen geweest. Vervolgens ben ik een aantal jaren terug overgestapt naar de lerarenopleiding. Hier geef ik hoofdzakelijk vorm aan de leerlijn Vakdidactiek mvt en doe ik onderzoek binnen het lectoraat Didactiek (van de Hoge Verwachtingen). Ook ben ik werkzaam als beeld en didactisch coach. In deze hoedanigheid begeleid ik vooral collega's, maar elementen hiervan laat ik in mijn begeleiding met studenten terugkomen.

 

Ingrid Hemelaar (ihemelaar@develsteincollege.nl)

Instituutsopleider niveau 1

Regiocoördinator

Hélène Timmers (h.timmers@hr.nl)

Regiocoördinator RPO Rijnmond

Als regiocoördinator vanuit de Hogeschool Rotterdam ben ik de schakel tussen de Opleidingsschool RPO, de Leerwerkplekken (stagescholen) en de HR. Ik werk al meer dan dertig jaar met passie en plezier in het onderwijs. Mijn ervaring is opgebouwd uit het werken op zowel reguliere vmbo’s, als binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster IV). Zeker als teamleider en locatiedirecteur heb ik veel ervaring in het sparren met (aankomende) leraren over het geven van betekenisvol onderwijs. Die ervaring neem ik mee in mijn functie als regio-coördinator, waarbij ik met name de kwaliteit en inhoud van het opleidingsprogramma monitor. Dat doe ik binnen RPO vooral samen met het team van Instituutsopleiders (IO’s) en de cluster-coördinatoren. Ik hoop dat jij met net zoveel plezier in het onderwijs aan de slag gaat!

Stagehandleidingen

Stagehandleidingen

 

Klik hier voor de stagehandleidingen.

 


 

Voor werkplekbegeleiders

Alle niveaus

Zie website HR

Contact

Contact

Heb je vragen over je stage? Vraag deze dan bij voorkeur eerst aan je instituutsopleider van de Hogeschool Rotterdam.

Wil je een vraag stellen aan RPO Rijnmond? Neem dan contact op met de clustercoördinatoren.

NWN (Nieuwe Waterweg Noord): Diederik van Dalen en/of Gerben Lodder.

VPR (Voorne-Putten Rozenburg): Marieke Aantjes en/of Sjoerd Hoekstra.

ZHZ (Zuid-Holland Zuid): Marianne Bijkerk en/of Joana Oliveira.


 

Website

De officiële website van RPO Rijnmond is https://rpo-rijnmond.nl/

Staan er fouten op deze wikiwijs pagina? Laat het dan direct weten aan Gerben Lodder.

 • Het arrangement RPO Rijnmond - Programmaboekje 2023 - 2024 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Auteur
  RPO Rijnmond
  Laatst gewijzigd
  2024-04-03 11:01:13
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  RPO Rijnmond - Programmaboekje 2023 - 2024
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Studiebelasting
  4 uur en 0 minuten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  RPO Rijnmond. (2022).

  RPO Rijnmond - Programmaboekje 2022 - 2023

  https://maken.wikiwijs.nl/189812/RPO_Rijnmond___Programmaboekje_2022___2023