Havo filosofie: wat moet je weten

Havo filosofie: wat moet je weten

Domein B Wat is de mens?

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

bewustzijn

 

rede (Kant)

 

emotie

 

identiteit, subject, intersubjectiviteit

 

lichamelijkheid, gender, transcendentie

 

geest (ziel) en lichaam

 

gevoel en verstand

 

mens en dier

 

mens en machine

 

monisme en dualisme

 

vrijheid en determinisme

 

cultuur en natuur

 

taal en symbool

 

Domein C Wat is goed?

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

het goede, geluk, deugd (Aristoteles)

 

rechtvaardigheid

 

nut (utilisme)

 

genot (hedonisme),

 

autonomie

 

plicht (Kant), moraal

 

egoïsme en altruïsme

 

goed en kwaad

 

waarden en normen

 

descriptief en prescriptief

 

intrinsieke en instrumentele waarde

 

universalisme en relativisme

 

Domein D Wat is een rechtvaardige samenleving?

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

staat

 

legitimiteit

 

natuurtoestand

 

maatschappelijk verdrag

 

schaarste

 

vervreemding

 

ideologie

 

rechtvaardigheid, gelijkheid, macht

 

disciplinering

 

utopie

 

macht en recht

 

recht en plicht

 

natuurrecht en positief recht

 

negatieve en positieve vrijheid

 

Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 1. Het vraagstuk van democratie benaderen vanuit de kernwaarden vrijheid en gelijkheid en de spanning tussen beide.
 2. Een begripsanalyse maken van ‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’
 3. Verschillende opvattingen over democratie in relatie tot vrijheid, gelijkheid, politieke expertise, menselijke bloei, de anarchistische uitdaging, culturele diversiteit, vrijheidsrechten en burgerschapsvorming herkennen, uitleggen, vergelijken, toepassen en evalueren aan de hand van voorbeelden of casussen

 

Primaire tekst 1: Dahl

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Politieke gelijkheid, politieke experts (volgens Dahl)

 

Persoonlijke vrijheid, zelfbepaling

 

Culturele diversiteit

 

Vrijheid van meningsuiting,

 

Waarden

 

 

Kwestie 1: Wie mag er meedoen in een democratie?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Plato, Dahl, Mill en Schumpeter over wie mee mag doen in een democratie

 

stemrecht, directe democratie, representatieve democratie, rationaliteit, politieke expertise

 

Het verband tussen Plato’s mensbeeld en zijn maatschappijvisie

 

Politieke macht, filosofische wijsheid, corrumperen

 

Dahls opvatting over regeren

 

Gewone mensen en het gebrek aan drie deugden (volgens Dahl)

 

Dahls opvatting inzake technologische expertise

 

Mills kritiek op een regering van politieke experts

 

De kwaliteit van beslissingen, betrokkenheid

 

Rationaliteit van beslissingen

 

Ongelijk stemrecht

 

Schumpeters opvatting inzake de politieke elite en haar werkzaamheden

 

 

Primaire tekst 2 (Mill)

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Representatieve democratie als de beste vorm van bestuur

 

Een 'goede' despoot

 

Betrokken burgerschap, individu, samenleving

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Plato: pleidooi voor een regering van koning-filosofen

 

Dahl: er bestaat geen politieke expertise

 

Mill: de rationaliteit van stemrecht voor allen

 

Schumpeter: verminderde rationaliteit in de politiek

 

 

Kwestie 2: Komen mensen tot bloei in een democratie?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Dahl, Plato, Nietzsche, Rousseau, Mill en De Tocqueville over de vraag of mensen tot bloei komen in een democratie

 

Een begripsanalyse van het begrip ‘menselijke bloei’

 

Mensbeelden

 

Democratie (volgens Plato) heeft een negatief effect op de samenleving en op het karakter van mensen

 

Aristocratie, timocratie, oligarchie, democratie, tirannie

 

Staatsvormen en machthebbers

 

Nietzsche's opvatting inzake de democratie als politieke vertaling van de slavenmoraal

 

Rousseaus mensbeeld, zelfliefde, eigenliefde

 

Natuurlijke vrijheid, citoyen, de algemene wil (aldus Rousseau)

 

Het mensbeeld van Mill en het ontplooiingsliberalisme

 

Representatieve democratie, het utilisme

 

Stemrecht voor eenieder

 

Een systeem van evenredige vertegenwoordiging, het districtenstelsel

 

De vijf gevaren van een democratie volgens De Tocqueville, wetgevende en uitvoerende instabiliteit, tirannie van de meerderheid, onvrijheid van denken, individualisme en mild of zachtmoedig despotisme;

 

de gevaren van het gelijkheidsideaal (aldus De Tocqueville)

 

Zelfbestuur, billijk zijn, verantwoordelijkheid

 

 

Primaire tekst 3: Plato

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Plato’s argumentatie weergeven en evalueren dat een democratie ten onder zal gaan en zich tot een dictatuur zal ontwikkelen

 

 

Primaire tekst 4: Nietzsche

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Nietzsches argumentatie weergeven en evalueren dat democratie een uitdrukking van kuddediermoraal is.

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Plato: democratie maakt de mens losbandig en rijp voor de tirannie1

 

Nietzsche: democratie verlaagt de mens tot een kuddedier

 

Rousseau: directe democratie verheft de mens tot citoyen

 

Mill: democratie stimuleert de betrokkenheid en de creativiteit van de burgers en garandeert zo het grootste geluk

 

De Tocqueville: in een democratie dreigt tirannie, conformisme, individualisme en despotisme

 

 

Kwestie 3: Kan democratie de belofte van vrijheid inlossen?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Nozick, Rousseau, Schumpeter en Habermas over de vraag of democratie leidt tot een vrije samenleving zonder overheersing

 

Anarchistische uitdaging, dwang, overheersing, tirannie

 

Democratie (volgens Nozick) is een vorm van tirannie, autonomie, gehoorzaamheid, de verhouding tussen meester en slaaf.

 

Directe democratie (volgens Rousseau) de juiste manier is om vrij en autonoom te zijn in een samenleving.

 

Natuurtoestand, het sociaal contract

 

Unanimiteit, uniformiteit

 

Schumpeters opvatting over democratie en markt

 

De vier voordelen van het model van democratie (volgens Schumpeter)

 

Schumpeters antwoord op de anarchistische uitdaging

 

Het deliberatieve model van democratie uitleggen en evalueren en dit model vergelijken met de visies van Rousseau, Nozick en Schumpeter

 

Algemeen belang, legitimiteit, markt, consensus, autonomie, debat, minderheden

 

 

Primaire tekst 5: Nozick

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Nozicks Tale of the slave uitleggen en evalueren.

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Nozick: democratie is slavernij

 

Rousseau: directe democratie bevrijdt de mens van de maatschappelijke slavernij

 

Schumpeter: waarom Rousseau democratie met tirannie verwart. Democratie als markt

 

Deliberatieve democratie als antwoord op de anarchistische uitdaging: blijven praten in plaats van stemmen

 

 

Vraagstuk A: In hoeverre heeft democratie een gedeelde cultuur nodig?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Cliteur, Rawls, en Sandel over de mogelijkheid van een multiculturele democratie

 

De verschillende uitdagingen die culturele diversiteit aan een democratie stelt

 

vrijheid, gelijkheid, eenheid, verscheidenheid, diversiteit, identiteit, pluralisme, (sub)cultuur, neutraliteit, lekenstaat

 

Cliteurs opvatting over de lekenstaat

 

Neutraliteit, het multiculturele model, de spanning tussen vrijheid en gelijkheid

 

Drie bezwaren bij de lekenstaat

 

Rawls’ opvatting over politieke autonomie, de spanning tussen vrijheid en gelijkheid, ethische autonomie, politieke autonomie

 

‘Feit van redelijk pluralisme'

 

Mogelijkheidsvoorwaarde, overlappende consensus

 

Modus vivendi (een manier van leven) en overlappende consensus

 

De basisstructuur van de samenleving (volgens Rawls)

 

Het publieke domein, publieke redenen

 

Sandels kritiek op de neutraliteit in een democratie

 

Communitarisme, liberalisme

 

Opvattingen over rechtvaardigheid volgens Sandel

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Cliteur - Het idee van de lekenstaat als oplossing van de uitdaging die diversiteit aan een democratie stelt

 

Rawls: politiek liberalisme als alternatief voor het idee van de lekenstaat

 

Sandel: de onmogelijkheid van neutraliteit in een democratie

 

 

Vraagstuk B: Moet een democratie vrijheidsrechten inperken?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Mill, Parekh, Kelsen en Van den Bergh over de grenzen aan vrijheid van meningsuiting in een democratie

 

De paradox van de bescherming van vrijheid en gelijkheid

 

Volledige vrijheid van meningsuiting volgens Mill in het algemeen belang van de democratie is

 

De feilbaarheid van de mens, mogelijke elementen van waarheid, het gevaar van dogmatisme, de waarde van discussie;

 

Meningsuiting, maatschappelijk welzijn

 

De vrijheid van meningsuiting in een democratie volgens Parekh moet worden beperkt

 

Belediging, sociale- en politieke uitsluiting van gemeenschappen en individuen

 

Drie bezwaren tegen een verbod op groepsbelediging

 

De traditionele argumenten voor vrijheid van meningsuiting

 

Een democratie volgens Kelsen een antidemocratische partij onmogelijk kan verbieden of uitsluiten

 

Relativistische wereldbeschouwing, absolute waarheid

 

Ondemocratische opvattingen

 

Het partijverbod volgens Van den Bergh geen schending betekent van de principes van de democratie

 

De vrijheid van overtuigingen

 

Zelfcorrectie, uitsluiting

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Mill: volledige vrijheid van meningsuiting is in het algemeen belang

 

Parekh:  meningsuiting moet worden beperkt

 

Van den Bergh: een oplossing van de paradox. Het behoud van zelfcorrectie en gedachtenuitwisseling

 

 

Vraagstuk C: Moet democratie worden aangeleerd, of is dat ondemocratisch?

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

De opvattingen van Friedman, Gutmann en Biesta over het onderwijzen en opvoeden in een democratische cultuur

 

Democratische cultuur volgens Dahl

 

Onderwijs rond democratische waarden

 

De belangen en vrijheden van ouders, scholen en leerlingen

 

Burgerschapsvorming, het spanningsveld tussen indoctrinatie en vrijblijvendheid

 

Dat overheidsbemoeienis in het onderwijs volgens Friedman beperkt moet zijn

 

Externe effecten, paternalisme

 

Friedmans onderscheid tussen ’onderwijs’ en ‘opleiding’, Democratisch burgerschap

 

Gutmann pleidooi voor gedeelde zeggenschap over onderwijs.

 

Onderwijs voor democratie, onderwijs door democratie

 

Onderwijsprofessionals

 

Volgens Biesta is niet alleen het onderwijs maar de samenleving als geheel verantwoordelijk voor politiek existeren in een democratie

 

De drie kritiekpunten van Biesta op onderwijs in burgerschap op school: onrealistische verantwoordelijkheid, individualistische benadering van onderwijs, individualistische visie op democratie

 

 

Verdieping

Onderwerpen en begrippen

Ik weet dit

Friedman: voor vrijheid en tegen indoctrinatie. Een pleidooi tegen directe overheidsfinanciering

 

Gutmann: gedeelde macht over het onderwijs. Onderwijs door democratie

 

Biesta: het probleem van het onderwijzen van democratie in een niet-democratische omgeving

 

 • Het arrangement Havo filosofie: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-18 11:42:06
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  HAVO 4; HAVO 5;
  Leerinhoud en doelen
  Filosofie;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (2021).

  Vmbo bb Wiskunde: wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174441/Vmbo_bb_Wiskunde__wat_moet_je_weten