Vmbo gl/tl economie: wat moet je weten

Vmbo gl/tl economie: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Consumptie (EC.K.4A)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • bij verschillende vormen van consumeren de keuzeproblemen beschrijven, die zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van middelen en tijd en door verschillen in urgentie van behoeften

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

consument

 

luxe goederen, noodzakelijke goederen

 

primaire behoefte, secundaire behoefte

 

schaarste

 

zelfvoorziening, collectieve voorzieningen,

 

ruil, ruilmiddel, directe ruil, indirecte ruil, chartaal geld, giraal geld

 

arbeidsverdeling, beroepenspecialisatie,

 

 

 

Je kan:

 • je eigen positie als consument vergelijken met die van anderen, het verschil in marktpositie tussen consumenten onderling en tussen consumenten en producenten beschrijven en daarbij de positie van jongeren als belangrijke doelgroep betrekken, mede gelet op de vraag- en aanbodverhoudingen en de invloed van menselijke capaciteiten


De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

loon, vakantiegeld, winst, loon in natura

 

rente, dividend, huur, pacht,

 

inkomen, subsidie, sociale uitkeringen

 

productiefactoren, natuur, kapitaal, arbeid, ondernemerschap

 

nationaal inkomen, inkomensongelijkheid, koopkracht, modaal inkomen, Lorenzcurve

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden factoren beschrijven die van invloed zijn op veranderingen in het eigen consumentengedrag en dat van anderen in de loop van de tijd

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

budget, behoeften

 

consumentengedrag, marketing

 

vergrijzing

 

technologische ontwikkeling

 

vergelijkend warenonderzoek

 

marketingmix, marktpositie, doelgroep, productbeleid, merk, prijsbeleid, plaatsbeleid, promotiebeleid

 

commerciële reclame, indeële reclame, informatieve reclame, merkreclame,  

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden het belang van geld voor de economie en de huidige vormen van het betalingsverkeer beschrijven. Je kan ook motieven voor en gevolgen van sparen en lenen noemen en de rol van banken daarbij beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

geldfuncties

 

debetsaldo, rood staan, creditsaldo, tegoed, debetrente, creditrente

 

betalingsverkeer, rente, sparen, lenen

 

koopkracht

 

onroerend goed

 

liquiditeit, liquiditeitstekort

 

rentepercentage, looptijd,  leenvormen

 

leasing, koop op afbetaling, huurkoop

 

doorlopende lening, persoonlijke lening, financiële instellingen

 

 

Je kan:

 • aan de hand van verzamelde of verstrekte consumenteninformatie een voorgenomen koopbeslissing beoordelen

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

budgetplan

 

financiering, bezuinigen, liquiditeit

 

sparen, lenen

 

sociale beïnvloeding, commerciële beïnvloeding

 

ontwikkelingsland

 

Milieu, externe effecten

 

werkgelegenheid

 

 

Je kan:

 • aan de hand van verzamelde of verstrekte consumenteninformatie, gegeven een aantal criteria, een beargumenteerde koopbeslissing nemen, daarbij rekening houdend met de gevolgen van die koopbeslissing

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

huishoudontvangsten/ uitgaven, inkomsten, vaste lasten, incidentele uitgaven

 

Afschrijving, reserveringen

 

Consumentenbond, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

 

vervangingsprijs, aanschafprijs, restwaarde, gebruiksduur, kilometerprijs

 

 

Arbeid en productie (EC.K.5A)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • aan de hand van voorbeelden uit het bedrijfsleven het verband leggen tussen de begrippen (bedrijfs)kosten, investeren, kapitaalintensieve productie, arbeidsintensieve productie, toegevoegde waarde, opbrengsten, winst en verlies en berekeningen in dit verband maken met behulp van verstrekte of verzamelde gegevens in een realistische context

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

(bedrijfs)kosten

 

investeren, kapitaalintensieve productie, arbeidsintensieve productie, toegevoegde waarde

 

afzet, marktaandeel, omzet

 

verkoopprijs, BTW, accijnzen

 

kostprijs, bedrijfskosten, vaste kosten, variabele kosten

 

brutowinst, brutowinstopslag, nettowinst

 

eenmanszaak, VOF (Vennootschap onder Firma), BV (Besloten Vennootschap), NV (Naamloze Vennootschap), Stichting, ZZP

 

effecten, aandelen, obligaties, risico

 

kartel, overname, fusie

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden de samenhang verklaren tussen de begrippen arbeidsverdeling, arbeidsmotieven, arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit, economische groei, crisis, recessie, welzijn en welvaart en in dit verband arbeidsverdeling in en buiten het samenlevingsverband en tussen bedrijven onderscheiden

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

arbeidsverdeling

 

productiesectoren, primaire sector, secundaire sector, tertiaire sector, quartaire sector,

 

arbeidsproductiviteit

 

Arbowet

 

Automatisering. mechanisering

 

arbeidsmotieven, emancipatie, deeltijdarbeid

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden uit je eigen omgeving economische aspecten van betaalde en onbetaalde arbeid noemen / beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

arbeidsmotieven, zwart werk, grijs werk

 

arbeidsmarkt, arbeidsoverschot , arbeidstekort, arbeidsbezetting,

 

arbeidsschaarste, overspannen arbeidsmarkt, gespannen arbeidsmarkt, krappe arbeidsmarkt, ruime arbeidsmarkt  

beroepsbevolking

 

(internationale) concurrentiepositie,

 

 

 

Je kan:L

 • vormen, oorzaken en gevolgen van geregistreerde en verborgen werkloosheid aan de hand van voorbeelden beschrijven/noemen, zowel in de eigen omgeving als op nationaal niveau

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

regionale werkloosheid, seizoenswerkloosheid, frictiewerkloosheid

 

UWV, uitkeringen, werkloosheidsuitkering

 

arbeidsbemiddeling

 

conjunctuur, conjuncturele werkloosheid,

 

investeringen, export, overheidsbestedingen,

 

loon-prijsspiraal,

 

structurele werkloosheid

 

staking, massaontslag, politieke instabiliteit

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden mogelijkheden tot bestrijding van werkloosheid noemen/beschrijven, zowel in de eigen omgeving als op nationaal niveau

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

loonkosten, sociale premies, belastingen

 

overheidsuitgaven

 

aanbestedingen

 

Subsidies, loonkostensubsidie

 

innovatie

 

Loonmatiging, (om)scholing

 

 

Je kan:

 • In verschillende situaties van productie beschrijven dat zich keuzeproblemen voordoen in de afweging van kosten tegenover baten in engere zin en in de afweging van maatschappelijke kosten en baten

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

 

duurzaamheid

 

externe effecten

 

bedrijfskosten

 

 

Overheid en bestuur (EC.K.6)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • aan de hand van voorbeelden de functies van de overheid in de Nederlandse economie beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

Rijksoverheid, lagere overheden

 

collectieve sector, uitvoerende overheid

 

rijksbegroting, miljoenennota, bezuinigingen, begroting

 

volksverzekeringen, sociale zekerheid, sociale voorzieningen, gesubsidieerde sectoren

 

particuliere sector

 

prijsafspraken, concurrentie,

 

CPB (Centraal Plan Bureau), CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), SER (Sociaal Economische Raad)

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden uit het eigen dagelijks leven overheidsontvangsten en overheidsuitgaven noemen en beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

indirecte belastingen

 

BTW, accijns, directe belastingen

 

loon- en inkomstenbelasting

 

gemeentelijke belastingen

 

 

 

 

 

Je kan:

 • aan de hand van voorbeelden de verschillende vormen van sociale zekerheid beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

sociale zekerheidsstelsel

 

inkomensverdeling

 

uitkeringen, volksverzekeringen, werknemersvcerzekeringen

 

sociale voorzieningen, sociale verzekeringen

 

vergrijzing

 

bezuinigingen

 

marktwerking

 

 

Internationale ontwikkelingen (EC.K.7)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven het belang van het buitenland voor de Nederlandse economie beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

import, importwaarde, betalingsbalans, export

 

handelspartners

 

Europese Unie (EU), wisselkoers, valuta, eurozone (EMU),

 

nationale inkomen

 

internationale concurrentie, concurrentievervalsing

 

globalisering

 

doorvoerhandel

 

werkgelegenheid

 

protectionisme, contingentering, quotum, heffing. subsidie, invoerrechten

 

ruilvoet

 

exportwaarde, exportquote

 

vrijhandel

 

open economie, gesloten economie

 

 

Je kan:

 • oorzaken en gevolgen van onderontwikkeling in ontwikkelingslanden noemen en de invloed van internationale handel op de welvaartsverdeling in de wereld beschrijven. Je kan ook oorzaken en gevolgen van welvaartsverschillen tussen rijke en arme landen beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

welvaartsverdeling

 

economische groei, welvaart

 

ontwikkelingslanden

 

wereldmarkt, infrastructuur

 

protectionisme, politieke instabiliteit, internationale schuldenproblematiek

 

welvaartsverschillen, bevolkingsgroei

 

wereldmarkt

 

invoerrechten

 

immigratie, emigratie

 

ruilvoet

 

schuld, nationaal inkomen per hoofd van de bevolking

 

nationaal inkomen

 

prijspeil

 

 

 

Je kan:

 • maatregelen en (eigen) activiteiten beoordelen op hun bijdragen aan de verkleining van de mondiale welvaartsverschillen

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen Dit weet ik

ontwikkelingssamenwerking

 

buffervoorraden

 

gebonden hulp

 

grondstofovereenkomsten

 

noodhulp

 

buitenlandse investeringen

 

 

 

Je kan:

 • de werking verklaren van maatregelen om onderontwikkeling te verminderen en de rol van de overheid en particulieren daarbij beschrijven

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen Dit  weet ik

Verenigde Naties

 

vrije wereldhandel

 

armoede

 

Internationaal Monetair Fonds (IMF), Wereldbank, Wereld Handels Organisatie (WHO),

 

kredietverlening, zachte lening, kredietkosten, microkrediet

 

ontwikkelingssamenwerking

 

noodhulp

 

structurele hulp

 

 

 • Het arrangement Vmbo gl/tl economie: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-18 11:48:45
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  VMBO gemengde leerweg, 3; VMBO theoretische leerweg, 4; VMBO theoretische leerweg, 3; VMBO gemengde leerweg, 4;
  Leerinhoud en doelen
  Economie;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (2023).

  Havo economie: wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174304/Havo_economie__wat_moet_je_weten